advertisement

กรุงศรีสินเชื่อบ้าน 2565 กู้ซื้อบ้านธนาคารกรุงศรี ดอกเบี้ยเท่าไหร่ 2022

กรุงศรีสินเชื่อบ้าน 2565 ใหม่ล่าสุด สำหรับตอบโจทย์กฎหมายคู่ชีวิตและความหลากหลายทางเพศ ล่าสุดที่เปิดโอกาสให้คู่ชีวิตและเพื่อนสามารถยื่นกู้เพื่อซื้อที่อยู่อาศัยหรือบ้านร่วมกันได้ผ่านผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านคู่เพื่อน ซึ่งในครั้งนี้เราจึงมาพร้อมกับบทความแนะนำ “สินเชื่อบ้านคู่เพื่อน กรุงศรี 2565” เพื่อเป็นการนำเสนอรายละเอียดและข้อมูล ให้ทุกท่านที่กำลังวางแผนจะมีบ้านร่วมกันทราบ เราไปดูกันเลย

 

กู้ซื้อบ้านธนาคารกรุงศรี 2565 – สินเชื่อบ้านคู่เพื่อน 

 

“สินเชื่อบ้านคู่เพื่อน” นั้นเป็นอีกหนึ่ง กรุงศรีสินเชื่อบ้าน 2565 ซึ่งเปิดโอกาสให้คู่เพื่อน ที่ต้องการใช้ชีวิตร่วมกัน สามารถขอสินเชื่อร่วมกับเพื่อนเพื่อ กู้ซื้อบ้านธนาคารกรุงศรี ได้ ทั้งนี้เนื่องจากการเล็งเห็นความสำคัญและด้วยความเข้าใจของเหล่าลูกค้าที่มีความต้องการจะซื้อบ้าน ไม่ว่าจะเป็นทาวน์โฮม คอนโดหรือแม้กระทั้งบ้าน ร่วมกับเพื่อนและคู่ชีวิตตามหลักการของกฎหมายใหม่ที่กำลังจะคลอดนี้ ณ เวลานี้ ธนาคารกรุงศรีจึงมีความพร้อมในการนำเสนอสินเชื่อบ้าน สำหรับทุกท่านที่ต้องการกู้ซื้อบ้านกรุงศรีร่วมกัน ให้สามารถดำเนินการยื่นและขอกู้ได้ทันที ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 30 ธันวาคม 2565

 

คุณสมบัติสินเชื่อบ้านคู่เพื่อน กรุงศรี

สำหรับทุกท่านที่ต้องการยื่นสมัครสินเชื่อบ้านคู่เพื่อนนี้ สามารถดำเนินการสมัครได้ทันที ขอเพียงทุกท่านมีเงื่อนไขและมีคุณสมบัติตามที่ธนาคารกำหนด โดยเป็นสินเชื่อที่จะมีความแตกต่างไปเดิม คือ ทุกท่านไม่จำเป็นต้องมีความสมพันธ์ทางเครือญาติกับผู้กู้ แต่จะพิจารณาจากรายได้ ศักยภาพในการชำระเงินคืนและเครดิตร่วมของผู้กู้ทั้งสองคน โดยทั้งหมดนั้นจะเป็นการพิจารณาสินเชื่อบ้านคู่เพื่อนนี้ร่วมกันทั้งผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วม ซึ่งต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  • เป็นบุคคลธรรมดา
  • สัญชาติไทย มีอายุ 30 – 65 ปี
  • ต้องเป็นพนักงาน อายุงานรวมที่ทำงานเดิมและปัจจุบันตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป โดยงานปัจจุบันจะต้องผ่านการทดลองงานแล้ว
  • หากมีอาชีพเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องดำเนินธุรกิจมาแล้ว ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
  • ผู้กู้สินเชื่อบ้านคู่เพื่อนนี้จะต้องมีรายได้ตั้งแต่ 50,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป
  • ทั้งนี้กรณีสำคัญคือ ผู้กู้ทั้งสอง จะต้องมีเอกสารหรือหลักฐานแสดงความัสมพันธ์หรือการอยู่ร่วมกันอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี ตามที่ธนาคารกำหนด เช่น ทะเบียนบ้านที่อยู่ด้วยกัน มีบัญชีเงินฝากที่เปิดร่วมกัน เป็นต้น

นอกจากคุณสมบัติที่ธนาคารกำหนดเกี่ยวกับสินเชื่อบ้านคู่เพื่อนที่เราได้นำเสนอไปแล้วนั้น ทุกท่านที่สนใจและต้องการยื่นขอสินเชื่อรายการนี้ จะต้องดำเนินการขอสินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยใหม่จากโครงการในกลุ่มบริษัทอสังหาริมทรัพย์พันธมิตรของธนาคารกรุงศรี โดยสามารถซื้อได้ในราคาตั้งแต่ 4 ล้านบาทขึ้นไป โดยจะได้รับอัตราดอกเบี้ยปกติตามกลุ่มต่าง ๆ ตามประกาศของธนาคาร

 

FAQ กู้ซื้อบ้านธนาคารกรุงศรี 2022 – สินเชื่อบ้านคู่เพื่อน 

เมื่อทุกท่านได้ดำเนินการศึกษารายละเอียดและข้อมูลทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว ทุกท่านสามารถดำเนินการเข้าติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร ณ ธนาคารกรุงศรีอยุธยาได้ทุกสาขา หรือเพียงโทร. 1572 เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถทำได้เช่นกัน และในส่วนต่อจากนี้ เราจึงขอนำเสนอบทความส่วนท้าย ซึ่งจะเป็นการให้รายละเอียดและข้อมูลของประเด็นคำถามที่พบได้บ่อย จากการสมัครสินเชื่อบ้านคู่เพื่อนนี้ เราไปดูกัน

Q: ระยะเวลาในการกู้สินเชื่อบ้านคู้เพื่อนนั้น สามารถกู้ได้สูงสุดกี่ปี

A: ทุกท่านสามารถดำเนินการยื่นสมัครสินเชื่อบ้านคู่เพื่อน โดยสามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุดที่ 30 ปี โดยจะต้องไม่เกินอายุผู้กู้รวมกันที่ 65 ปี

 

Q: สามารถยื่นกู้ร่วมได้สูงสุดกี่คน และใครสามารถกู้ร่วมได้บ้าง

A: สินเชื่อบ้านคู่เพื่อนนั้น เปิดโอกาสให้คู่เพื่อนและคู่ชีวิตสามารถดำเนินการกู้ร่วมได้สูงสุด 1 ท่าน คือ ผู้กู้หลัก 1 ท่านและผู้กู้ร่วมอีก 1 ท่าน โดยทั้ง 2 ท่านต้องเป็นเพื่อนที่ต้องการใช้ชีวิตร่วมกันและไม่จำเป็นต้องมีความสัมพันธ์เครือญาติ โดยทั้งคู่จะต้องมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในหลักประกันร่วมกันสำหรับสินเชื่อบ้านคู่เพื่อนนี้

Q: สินเชื่อบ้านคู่เพื่อน ต้องใช้เอกสารประกอบการสมัครอะไรบ้าง

A: สำหรับทุกท่านที่ต้องการยื่นสมัครสินเชื่อบ้านคู่เพื่อน ท่านสามารถดำเนินการเตรียมเอกสารประกอบการสมัครได้ทันที ซึ่งมีรายการทั้งหมดดังนี้

  • เอกสารข้อมูลส่วนตัว เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน
  • เอกสารแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือน
  • เอกสารทางด้านหลักประกัน เช่น สำเนาโฉนดที่ดิน หนังสือสัญญาจะซื้อจะขาย ซึ่งทั้งหมดนั้นสามารถตรวจสอบเพิ่มเติมได้ตามประเภทจองการขอสินเชื่อบ้านคู่เพื่อนในกรณีนั้น ๆ
  • เอกสารแสดงความสัมพันธ์หรือการอยู่ร่วมกันตามที่ธนาคารกำหนด ทั้งนี้ ทุกท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้กับเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกสาขา

อ้างอิง 1 2