กู้เงินออมสิน 200000 ต้องใช้อะไรบ้าง 2566

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการสินเชื่อ ซึ่งอาจจะสามารถสร้างรอยยิ้มให้เหล่าพ่อค้าแม่ค้าหรืออาชีพอิสระได้ กับการให้บริการ “ยิ้มสุขใจ” เพิ่มรายได้ เพื่อมีอนาคตที่ดีกว่ากับการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อออมสินล่าสุดผ่านโครงการธนาคารประชาชน เพิ่มเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการรายย่อย โดยพร้อมให้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท ซึ่งทุกท่านที่กำลังรอข่าวและต้องการรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้ทันทีจากบทความของเราในครั้งนี้กับบความ “กู้เงินออมสิน 200000 ต้องใช้อะไรบ้าง” ดังนั้นอย่ารอช้า เราไปดูกันเลยว่าทุกท่านต้องดำเนินการอย่างไรบ้างสำหรับการกู้ 200,000 กับสินเชื่อออมสินล่าสุดปี 66 นี้

 

กู้เงินออมสิน 200000 ต้องใช้อะไรบ้าง
ืมเงิน

กู้เงินออมสิน 200000 ปี 66 สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน

สินเชื่อออมสินล่าสุด เป็นอีกหนึ่งการให้บริการของธนาคารออมสินที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจงสำหรับกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระและกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย ซึ่งมีความจำเป็นและต้องการวงเงินก้อนเพื่อนำไปใช้ในการหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ ใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตหรือเพื่อชำระหนี้สินรายการอื่น ๆ ได้ตามความจำเป็น และด้วยเงื่อนไขและความพิเศษของสินเชื่อออมสินล่าสุดปี64 รายการนี้เปิดโอกาสให้ทุกท่านสามารถผ่อนชำระได้ไม่เกิน 8 ปี ขอเพียงมีคุณสมบัติและมีเงื่อนไขดังนี้

 • มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น ข้าราชการ ลูกจ้างหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานบริษัทเอกชน หรือเป็นผู้ประกอบการรายย่อย เช่น พ่อค้าแม่ค้า หรือผู้ที่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพใด ๆ หรือประกอบอาชีพอิสระ
 • เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุครบ 20 บริบูรณ์และเมื่อรวมอายุผู้กู้สินเชื่อออมสินล่าสุดแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี และในกรณีผู้กู้อายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ต้องให้ผู้ปกครองจัดทำหนังสือให้ความยินยอมในการจัดนิติกรรมสัญญา
 • ต้องมีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
 • เปิดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก ณ สาขาที่ยื่นขอสินเชื่อออมสินล่าสุด
 • ต้องไม่เป็นผู้กู้สินเชื่อพัฒนาองค์กรชุมชน (รายบุคคล) อเนกประสงค์
 • ต้องไม่เป็นผู้ที่มีรายชื่อในฐานข้อมูล Negative File จากฝ่ายบริหารการป้องกันการทุจริต ก่อนการอนุมัติสินเชื่อออมสินล่าสุดนี้

เอกสารประกอบการสมัคร

 • รูปถ่าย 1 นิ้วและภาพถ่ายกิจการอย่างละ 1 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้กู้
 • สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์/ ทะเบียนการค้าหรือเอกสารประธุรกิจ
 • เอกสารหรือข้อมูลแสดงรายรับ – รายจ่าย
 • เอกสารประกอบการสมัคร ที่เป็นของผู้ค้ำประกันหรือเอกสารประกอบหลักทรัพย์ค้ำประกัน อื่น ๆ เช่น สำเนาบัตรประชาชนผู้ค้ำประกัน/ โฉนดที่ดิน/ ทะเบียนการค้า/ ทะเบียนรถที่ใช้ในการประกอบอาชีพ เป็นต้น

เพียงเท่านี้ ทุกท่านก็จะสามารถดำเนินการขอสินเชื่อออมสินล่าสุดปี64 – 65 ได้ทันทีพร้อมรับการพิจารณาวงเงินสูงสุดถึง 200,000 บาท

 

การผ่อนชำระสินเชื่อออมสินล่าสุด

สำหรับทุกท่านที่สนใจสมัครสินเชื่อออมสินล่าสุดโครงการธนาคารประชาชนนี้ คงจะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับระยะเวลาในการผ่อนชำระสินเชื่อ ซึ่งสามารถให้ทุกท่านผ่อนได้นานถึง 8 ปี แต่ในการพิจารณาสินเชื่อออมสินล่าสุดนั้นมีการกำหนดเงื่อนไขไว้ โดยวงเงินและจำนวนระยะเวลาการผ่อนชำระทางธนาคารได้ดำเนินการกำหนดเงื่อนไขไว้ซึ่งอาจต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเพิ่มเติม หากทุกท่านต้องการวงเงิน 200,000 บาทและต้องการผ่อนชำระที่ 8 ปี ซึ่งทางธนาคารได้กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมไว้ดังนี้

 • วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท ระยะเวลาการผ่อนชำระไม่เกิน 3 ปี หรือ 36 งวด
 • วงเงินกู้สินเชื่อออมสินล่าสุด 50,001 – 100,000 บาท ระยะเวลาการผ่อนชำระไม่เกิน 5 ปี หรือ 60 งวด
 • วงเงินกู้สินเชื่อออมสินล่าสุด 100,001 – 200,000 บาท ระยะเวลาการผ่อนชำระไม่เกิน 8 ปี หรือ 96 งวด

และสำหรับผู้กู้ที่ต้องการวงเงินสินเชื่อออมสินล่าสุด64 – 65 จำนวนมากกว่าเงื่อนไขและต้องการผ่อนชำระนานกว่าเงื่อนไขเช่นกัน ทุกท่านต้องใช้หลักทรัพย์เพิ่มเติมในการค้ำประกันการขอสินเชื่อ

 

เงินออมสิน 200000 ปี 66 ต้องใช้อะไรบ้าง

หากท่านต้องการวงเงิน 200000 บาทสำหรับการให้บริการสินเชื่อออมสินล่าสุด กับโครงการธนาคารประชาชนนี้ ผู้สมัครจะต้องดำเนินการสมัครสินเชื่อโดยใช้บุคคลค้ำประกัน หรือใช้หลักประกันประเภทอื่น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งมีรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้

บุคคลค้ำประกัน

 • ผู้สมัครต้องใช้บุคคลค้ำประกันที่ธนาคารให้ความเชื่อถือได้ หรือเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพมีรายได้แน่นอน ตั้งแต่เดือนละ 9000 บาทขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 2 คน
 • หรือสามารถใช้บุคคลค้ำประกันซึ่งเป็นผู้มีรายได้แน่นอน ตั้งแต่เดือนละ 20,000 บาทขึ้นไป 1 คน

หลักประกันอื่น ๆ

 • สำหรับการขอสินเชื่อออมสินล่าสุด โครงการธนาคารประชาชนนี้ หากท่านต้องการวงเงินสินเชื่อสูงสุดที่ 200,000 บาทนั้น ท่านต้องใช้อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ที่ดินว่างเปล่าหรือห้องชุด ที่ดินที่เป็นที่สวน ที่ไร่ ซึ่งตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้าสาธารณูปโภคพื้นฐานตามความจำเป็น
 • หรือสามารถใช้หนังสือรับรอง สิทธิการเช่าของแผงค้า/ ร้านค้า ที่สามารถเปลี่ยนมือได้
 • หรือใช้ยานพาหนะที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

สรุปแล้วทั้งหมดนั้น เป็นรายการของหลักประกันที่ทุกท่านสามารถนำมาใช้ในการค้ำประกันการสมัครสินเชื่อออมสินล่าสุดให้ได้วงเงินสูงสุดที่ 200,000 บาท ทั้งนี้หากทุกท่านยังมีข้อสงสัยและมีประเด็นคำถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา หรือโทรติดต่อ Call Center ที่ 1115 ได้ทันที

อ้างอิง 1 2