ขอคืนเงินประกันสังคม ก่อนอายุ 55 ทำได้ไหม 2566 ลาออก ว่างงาน ทำไง

ถือว่าเป็นความหวังเมื่อยามยาก และสามารถเป็นที่พึ่งของเหล่ามนุษย์เงินเดือนเสมอสำหรับประกันสังคม หรือกองทุนประกันสังคม ที่มนุษย์เงินเดือน เหล่าคนทำงานทุกคนและผู้ประกันตนไม่ว่าจะเป็นมาตรการใดก็ตาม ต่างตั้งหน้าตั้งตารอรับการเยียวยาและรับสิทธิประโยชน์ตามที่สำนักงานประกันสังคมได้ระบุไว้ ซึ่งสิทธิประโยชน์ทั้งหมดนั้น ก็ยังอาจจะไม่เพียงพอต่อความต้องการในปัจจุบันและยังคงมีสมาชิกอีกหลาย ๆ ท่านที่มีประเด็นข้อสงสัยว่า เมื่อเรามีความจำเป็นต้องการใช้เงินก้อนด่วน เราจะสามารถขอคืนเงินประกันสังคมได้หรือไม่ โดยไม่ต้องรอจนถึงอายุ 55 ปีเพื่อรอรับเงินเบี้ยชราภาพ

ดังนั้น ในครั้งนี้ เราจึงสืบค้นและหาข้อมูลเพื่อนำมาบอกเล่าให้ทุกท่านพบถึงประเด็นข้อสงสัย “ขอคืนเงินประกันสังคม ก่อนอายุ 55 2566” ทำได้หรือไม่ ด้วยบทความของเรา ซึ่งมีรายละเอียดและข้อมูลดังนี้

 

รับเงินคืนเบี้ยชราภาพ เมื่ออายุ 55 ปี

 

รับเงินคืนเบี้ยชราภาพ เมื่ออายุ 55 ปี

หลักการขอคืนเงินประกันสังคม ตามเกณฑ์เมื่ออายุ 55 ปี นั้นเป็นการรับเงินเบี้ยชราภาพ ซึ่งลูกจ้างจะได้รับเมื่อมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์และความเป็นผู้ประกันตนนั้นสิ้นสุดลง ซึ่งหมายถึง เมื่อท่านอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์แล้ว ท่านจะขอคืนเงินประกันสังคมด้วยหลักเกณฑ์การรับเบี้ยชราภาพได้ เมื่อท่านลาออกจากงาน และลาออกจากประกันสังคมด้วย โดยจะสามารถได้รับการขอคืนเงินประกันสังคม ภายในระยะเวลา 1 ปีหลังจากที่ท่านทำเรื่องขอคืนเงินประกันสังคมเบี้ยชราภาพ ยกเว้นแต่ท่านจะถูกตัดสิทธิรับเงินบำเหน็จ – บำนาญ

โดยสิทธิที่ผู้ประกันตนจะได้รับเบี้ยชราภาพนั้น ผู้ประกันตนจะต้องมีเงื่อนไขดังนี้ ถึงจะสามารถขอคืนเงินประกันสังคมด้วยการใช้สิทธิรับเบี้ยบำนาญชราภาพ ซึ่งจะได้รับการจ่ายเงินทุกเดือน

 • เป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 หรือเป็นผู้ประกันตน มาตรา 39
 • ต้องเป็นผู้ที่จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 180 เดือน โดยไม่จำเป็นว่าระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบใน 180 เดือนจะเป็นการจ่ายที่ต่อเนื่องหรือไม่ก็ได้ (กรณีย้ายงาน อาจจะมีช่วงเวลาที่ไม่ได้จ่ายเงินประกันสังคมแต่จะรวมกันต้องไม่ต่ำกว่า 180 เดือน)
 • ต้องเป็นผู้มีอายุ 55 ปีบริบูรณ์
 • ความเป็นผู้ประกันตนมีความสิ้นสุดลง

นอกจากการขอคืนเงินประกันสังคมในกรณีรับเงินบำนาญแล้ว ผู้ประกันตนยังสามารถขอคืนเงินประกันสังคมจากการรับบำเหน็จชราภาพอีกด้วย ซึ่งจะได้รับเป็นเงินก้อนเดียวจบ โดยต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 • เป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 หรือเป็นผู้ประกันตน มาตรา 39
 • เป็นผู้ที่มีการจ่ายเงินสมทบไม่ถึง 180 เดือน
 • ความเป็นผู้ประกันตนมีความสิ้นสุดลง
 • เป็นผู้ที่มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ หรือเป็นผู้ทุพพลภาพ หรือถึงแก่ความตาย

 

ขอคืนเงินประกันสังคม ก่อนอายุ 55 2565 : บำเหน็จ – บำนาญชราภาพ

 

รับเงินคืนเบี้ยชราภาพ เมื่ออายุ 55 ปี

หลังจากที่เราทราบรายละเอียดและเงื่อนไขการขอคืนเงินประกันสังคม เพื่อรับเบี้ยชราภาพกรณีที่ผู้ประกันตนมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ไปแล้ว ทั้งนี้สำหรับกรณีที่ผู้ประกันตนจะสามารถขอคืนเงินประกันสังคมก่อนอายุ 55 ปีได้นั้น มีด้วยกัน 2 กรณี ดังนี้

 • กรณีแรก ผู้ประกันตน กลายเป็นผู้ทุพพลภาพ ก่อนอายุ 55 ปี โดยประกันสังคมจะดำเนินการให้ท่านสามารถขอคืนเงินประกันสังคมเป็นเงินบำเหน็จได้
 • กรณีที่ 2 ผู้ประกันตนถึงแก่ความตายก่อนอายุ 55 ปี โดยทายาทจะได้รับเป็นเงินบำเหน็จเท่านั้น ไม่มีสิทธิรับเป็นเงินบำนาญ แม้ว่าผู้ประกันตนที่เสียชีวิตจะส่งเงินสมทบครบ 15 ปีแล้วก็ตาม โดยทายาทที่มีสิทธิสามารถดำเนินการขอคืนเงินประกันสังคมได้ หากผู้ประกันตนเสียชีวิต

โดยทายาทจะต้องดำเนินการเตรียมเอกสารประกอบการขอคืนเงินประกันสังคม โดยประกอบด้วยเอกสารดังนี้

 • แบบคำรับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ สปส.2 – 01 สามารถดาวน์โหลดได้ผ่านเว็บไซต์ประกันสังคม ที่นี่
 • สำเนามรณบัตรและสำเนาทะเบียนของผู้ตาย
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิขอคืนเงินประกันสังคมบำเหน็จชราภาพ
 • สำเนาสูติบัตรของบุตรหรือสำเนาทะเบียนบ้านของบุตร กรณีไม่มีสูติบัตร
 • สำเนาทะเบียนสมรสของผู้ประกันตนและของบิดา – มารดา (ถ้ามี)
 • หนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิรับเงินบำเหน็จชราภาพ (ถ้ามี)

 

ขอคืนเงินประกันสังคม ก่อนอายุ 55 2565 กรณีว่างงาน

 

รับเงินคืนเบี้ยชราภาพ เมื่ออายุ 55 ปี

วิธีการขอคืนเงินประกันสังคมอีกวิธีที่ทุกท่านจะสามารถได้รับเงินคืนประกันสังคม คือ การขอรับเงินชดเชยกรณีว่างงาน โดยปกติทั่วไปการว่างงานนั้น อาจจะมีสาเหตุมาจากการลาออก/ และการถูกเลิกจ้าง หรือกรณีใหม่ล่าสุดคือการ กักตัวหรือเพราะอยู่ในสภาวะเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโควิด โดยจะขอรับคืนเงินประกันสังคม ได้ตามสิทธิดังนี้

 • ลาออก จะสามารถขอคืนเงินประกันสังคมได้ 30% ของเงินเดือน ทั้งนี้ หากลาออกช่วง 1 มีนาคม 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2566 สามารถขอรับคืนเงินประกันสังคมเงินชดเชยว่างงานได้ 45% ของเงินเดือน
 • ถูกเลิกจ้าง สามารถขอคืนเงินประกันสังคมได้ 70% ของค่าจ้าง ที่จำนวน 180 วันและมีการเพิ่มเป็น 200 วัน ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
 • กรณีเป็นเหตุสุดวิสัย/ โควิด – 19 ลูกค้าจะสามารถขอคืนเงินประกันสังคมได้ที่ 50% ของค่าจ้างที่ 90 วัน โดยมีการเพิ่มสิทธิให้เป็น 62% มีผลตั้งแต่ 1 มีนาคม 2563

ขอคืนเงินประกันสังคม ก่อนอายุ 55 2566 ตามสิทธิอื่น ๆ

นอกจากการขอคืนเงินประกันสังคม ตามกรณีที่เราได้นำเสนอไปแล้ว ผู้ประกันตนทุกท่านยังสามารถดำเนินการขอคืนเงินประกันสังคม เพื่อรับเงินชดเชยหรือเงินสงเคราะห์ได้ตามสิทธิอื่น ๆ อีกมากมาย โดยมีรายละเอียดและอัตราการให้เงินชดเชยดังนี้

 • ค่ารักษาพยาบาล ได้รับเมื่อเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม
 • เงินสงเคราะห์บุตร ผู้ประกันตนจะได้รับ 800 บาทต่อเดือน จนบุตรอายุ 6 ปี
 • เงินค่าคลอดบุตร ผู้ประกันตนจะสามารถขอคืนเงินประกันสังคม ได้หลังจากนำเอกสารการแจ้งเกิดและการคลอดไปเบิกได้ ซึ่งเป็นเงินจำนวนเหมาจ่ายที่ 15,000 บาท สำหรับค่าคลอดและค่าฝากครรภ์ที่ 1,500 บาท
 • สามารถขอคืนเงินประกันสังคมได้ในกรณีทุพพลภาพ/ เสียชีวิต

ทั้งนี้หากทุกท่าน ยังมีประเด็นและข้อสงสัยเกี่ยวกับการขอคืนเงินประกันสังคม 2566 สามารถติดต่อที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 หรือเข้าศึกษารายละเอียดได้ด้วยตนเอง ที่นี่

 

อ้างอิง 1 2

 

Tag

 

#ขอคืนเงินประกันสังคมก่อนอายุ552564

 
#ขอคืนเงินประกันสังคมก่อนอายุ55โควิด
 
#รับเงินประกันสังคมคืนอายุ55
 
#ขอเงินประกันสังคมคืนลาออก
 
#ยกเลิกประกันสังคมได้เงินคืนไหม
 
#ข่าวประกันสังคมคืนเงินชราภาพล่าสุด
 
#เช็คเงินคืนประกันสังคมอายุ55

 

#เช็คเงินคืนประกันสังคม