สมัครอีเมล์

สมัครอีเมล์ สมัครอีเมล์ใหม่ Gmail

ทะเบียนบ้านหาย บัตรประชาชนหาย ใบขับขี่หาย ต้องแจ้งความไหม 2564

นับวันความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้เข้ามาแทรกแซงและอำนวยความสะดวกสบายให้เรา สามารถดำเนินการและทำสิ่งต่าง ๆ ได้ง่ายดาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดต่อ ทำธุรกรรมทางการเงิน แต่คุณเชื่อหรือไม่ว่า ไม่ว่าเทคโนโลยีจะพัฒนาไปมากเพียงใด ก็ยังคงมีสิ่งหนึ่งที่ยังมีความจำเป็นและต้องใช้วิธีการดั่งเดิมอยู่ ซึ่งสิ่งนั้นคือ เอกสารสำคัญทางราชการ ที่แม้ว่าจะมีการพัฒนาระบบเพื่อรองรับข้อมูล และฐานข้อมูลทั้งงานทะเบียน บัตรประชาชน ใบขับขี่ ที่มีการใส่ชิปข้อมูลเพื่อให้สะดวกและง่ายดายต่อการเชื่อมต่อฐานข้อมูลแล้วในปัจจุบัน แต่การถือเอกสารสำคัญทางราชการ ที่เป็นกระดาษหรือฉบับตัวจริงนั้นก็ยังคงมีความจำเป็นและสำคัญอย่างมาก

ส่งผลให้ เมื่อเอกสารสำคัญทางราชการนั้นมีความเสียหาย หรือสูญหาย ย่อมทำให้เกิดความยากลำบากและต้องดำเนินการทำเอกสารนั้นขึ้นใหม่ โดยเอกสารสำคัญทางราชการเหล่านั้น ก็มีทั้งเอกสารสำคัญทางราชการที่ต้องดำเนินการแจ้งความก่อนการทำใหม่ และเอกสารหายไม่ต้องแจ้งความ ซึ่งในวันนี้เราได้ค้นข้อมูล และพร้อมนำเสนอให้คุณทราบว่า มีเอกสารหายไม่ต้องแจ้งความก็ทำใหม่ได้ทันที เอกสารใดบ้าง กับบทความ รวม เอกสารสำคัญ หาย ทำใหม่ได้ทันที ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

  ลิงก์ผู้สนับสนุน

ทะเบียนบ้านหาย ต้องแจ้งความไหม 

ทะเบียนบ้านเป็นเอกสารสำคัญทางราชการฉบับหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะเป็นเอกสารสำคัญทางราชการที่ต้องมีติดบ้านเพื่อเป็นเอกสารแสดงข้อมูลของที่อยู่อาศัยและเจ้าบ้าน และผู้อาศัยแล้ว ทะเบียนบ้านนั้นเป็นหนึ่งในเอกสารหลักที่ต้องนำมาแสดงและใช้เป็นหลักฐานในการทำธุรกรรมทางการเงิน ทั้งการทำบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด ขอสินเชื่อต่าง ๆ ยิ่งไปกว่านั้น ทะเบียนบ้านยังเป็นเอกสารสำคัญทางราชการที่เหล่าน้อง ๆ นักเรียนและนักศึกษาต้องใช้เป็นหลักฐานในการยื่นยันเข้าศึกษาต่อในระดับต่าง ๆ อีกด้วย

ดังนั้นเมื่อทะเบียนบ้านเกิดการสูญหาย เป็นหน้าที่ของเข้าบ้านหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจากเจ้าบ้าน โดยต้องมีหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าบ้าน เข้าติดต่อและดำเนินการทำใหม่ได้ที่สำนักงานเขต หรือที่ว่าการอำเภอ โดยใช้เพียงบัตรประชาชนในกรณีเจ้าบ้านไปติดต่อทำเอกสารสำคัญทางราชการทะเบียนบ้านนี้ด้วยตนเอง หากเจ้าบ้านไม่สะดวกเดินทางไปดำเนินการด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการมายื่นคำร้องต่อนายทะเบียนแทนได้ โดยต้องนำเอกสารเพิ่มเติมคือ

  • หนังสือมอบอำนาจจากเจ้าบ้าน
  • บัตรประชาชนของเจ้าบ้าน
  • บัตรประชาชนของผู้ได้รับมอบหมาย

โดยในการดำเนินการทำเอกสารสำคัญทางราชการทะเบียนบ้านใหม่นี้ เสียค่าธรรมเนียม ฉบับละ 20 บาท

กรณีทะเบียนบ้านหาย ไม่มีเจ้าบ้าน กรณีที่ทะเบียนบ้านหาย ไม่มีเจ้าบ้าน เนื่องจากเจ้าบ้านเสียชีวิต ให้ผู้ที่เป็นเจ้าของบ้าน (ในทางพฤตินัย) เป็นผู้ดำเนินการขอทะเบียนใหม่แทนได้ โดยใช้เพียงเอกสารบัตรประชาชนของเจ้าของบ้านเท่านั้น และในกรณีที่บ้านยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์หรือยังไม่มีเจ้าของบ้าน ให้เจ้าของกรรมสิทธิ์ในบ้านหลังนั้นดำเนินการ โดยนำเอกสารการถือครองกรรมสิทธิ์ พร้อมบัตรประชาชนไปยื่นขอทะเบียนบ้านใหม่ แต่หากเจ้าของกรรมสิทธิ์ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้พาผู้มีอำนาจปกครองไปยื่นเรื่องพร้อมกรอกเอกสารหลักฐานยืนยันเจ้าของกรรมสิทธิ์

หากทะเบียนบ้านหาย ไม่มีเจ้าบ้านหรือมีเจ้าบ้าน แต่เจ้าบ้านไม่ดำเนินการใด ๆ ให้เข้าปรึกษาเจ้าหน้าที่สำนักงานเขต หรือที่ว่าการอำเภอเพื่อการพิจารณายื่นเรื่องโดยตรง เพราะการแจ้งทำเอกสารสำคัญทางราชการใหม่ โดยเฉพาะกรณีทะเบียนบ้านหายนั้น เป็นหน้าที่ของเจ้าบ้านโดยตรง หากเจ้าบ้านไม่ดำเนินการ ผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนสามารถดำเนินการดังกล่าวได้

เพิ่มเติมความแตกต่างระหว่างคำว่า “เจ้าบ้าน” กับ “เจ้าของบ้าน”

  • เจ้าบ้านผู้ซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครองบ้าน ในฐานะเป็นเจ้าของ ผู้เช่า หรือ ในฐานะอื่นใดก็ตาม โดยในกรณีที่ไม่ปรากฎเจ้าบ้านหรือไม่อยู่ ตาย สูญหาย สาบสูญ หรือไม่สามารถปฏิบัติกิจการได้ ให้ถือว่าบุคคลผู้มีหน้าที่ดูแลบ้านในขณะนั้นเป็นเจ้าของบ้าน
  • เจ้าของบ้านเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่มีชื่อในโฉนดที่ดิน สัญญาซื้อขาย โดยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หมายถึง ผู้ทรงกรรมสิทธิ์ หรือผู้มีอำนาจใช้สอย จำหน่าย จ่ายโอน ปล่อยเช่า ได้ดอกผลจากการติดตามและเอาคืน ซึ่งทรัพย์สินของตนรวมถึงขัดขวางมิให้ผู้อื่นเข้ามาเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้นโดยมิชอบกฎหมาย

 

 

เอกสารราชการหาย ต้องแจ้งความไหม

บัตรประชาชนหาย ต้องแจ้งความไหม ใช้เอกสารอะไรบ้าง

บัตรประชาชนเป็นหนึ่งในเอกสารสำคัญทางราชการที่ประชาชนชาวไทยทุกคนต้องมีและต้องพกติดตัว โดยในปัจจุบันการทำบัตรประชาชนนั้น สามารถเริ่มทำได้ตั้งแต่ อายุ 7 ปีบริบูรณ์ ซึ่งต้องถือบัตรประชาชนจนถึงอายุ 70 ปี เพื่อเป็นเอกสารสำคัญทางราชการที่ใช้ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือบัตรและรับการบริการจากภาครัฐ รวมทั้งในธุรกิจเอกชนบางประเภท เช่น การเปิดใช้หมายเลขโทรศัพท์ หรือการเปิดบัญชีธนาคารเป็นต้น ทั้งนี้ หากผู้ใดที่ไม่สามารถแสดงบัตรประชาชนโดยไม่มีเหตุอันควร ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200 บาท

โดยบัตรประชาชนเป็นเอกสารสำคัญทางราชการอีกฉบับที่สามารถดำเนินการทำใหม่ได้ทันที โดยไต้องแจ้งความ โดยหากประชาชนของคุณหาย ให้ดำเนินการติดต่อที่ว่าการอำเภอ โดยใช้เอกสารเพียงทะเบียนบ้านตัวจริง ก็สามารถดำเนินการทำเอกสารสำคัญทางราชการบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ได้ทันที

ทั้งนี้ หากผู้ใดที่ไม่ใช่บุคคลที่มีสัญชาติไทย แล้วยื่นคำขอมีบัตรประชาชน หรือแจ้งข้อความหรือแสดงข้อมูลที่เป็นเท็จต่อเจ้าหน้าที่และพนักงานว่าตนเองเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย หรือให้บัตรปลอม หรือบัตรที่ตนหมดสิทธิใช้ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 5 ปี และปรับตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 100,000 บาท

 

บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีหาย ต้องแจ้งความไหม

การเสียภาษีเป็นหน้าที่ที่สำคัญของประชาชนชาวไทย โดยผู้ที่มีรายได้สุทธิตั้งแต่ 150,000 บาท ต่อปีขึ้นไปต้องดำเนินการแสดงรายได้และต้องจ่ายภาษี โดยมีการดำเนินมาตรการและออกกฎหมายเพื่อให้มีการลดหย่อนภาษีออกมามากมาย ซึ่งเอกสารสำคัญทางราชการที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้เสียภาษีคือ บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี นั่นเอง โดยบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีเป็นเอกสารอีกฉบับที่หากเอกสารหายไม่ต้องแจ้งความ สามารถทำใหม่ได้ทันที เพียงนำบัตรประจำตัวประชาชน/ ทะเบียนบ้าน ไปติดต่อและดำเนินการทำใหม่ได้ที่สำนักงานสรรพากรเขตพื้นที่

 

 

บัตรประกันสังคม และบัตรรับรองสิทธิรักษาพยาบาลหาย ต้องแจ้งความไหม

หากจะกล่าวถึงสิทธิประโยชน์ที่เหล่ามนุษย์เงินเดือน และผู้ประกันตนจะได้รับนั้น เราต้องมาทำความรู้จักกับการใช้บริการการรักษาพยาบาล โดยเอกสารสำคัญที่เหล่าผู้ประกันตนต้องนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ก็คือ บัตรประกันสังคม และบัตรรับรองสิทธิรักษาพยาบาล โดยสำหรับการใช้สิทธิประกันสังคม เหล่าผู้ประกันตนไม่ต้องกังวลเรื่องการใช้สิทธิจากกองทุนต่าง ๆ เพราะทางโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลจะเป็นผู้ที่แยกและดำเนินการทางเอกสารให้ท่านเอง โดยจะดำเนินการใช้สิทธิประกันสังคมนั้นจากการสัมภาษณ์ สอบถามเบื้องต้นจากการทำงานหรือจากเหตุต่าง ๆ เมื่อท่านเข้ารับการบริการ แต่จำเป็นที่จะต้องใช้ บัตรประกันสังคม และบัตรรับรองสิทธิและบัตรประชาชน เพื่อแสดงต่อจุดคัดกรอก ดังนั้นหากเอกสารสำคัญดังกล่าวสูญหาย คุณสามารถนำบัตรประชาชนไปดำเนินการทำบัตรใหม่ได้ทันที ณ สำนักงานประกันสังคมหรือติดต่อผ่านฝ่ายบุคคลของสถานที่ทำงานของคุณนั่นเอง

 

ใบขับขี่หาย ต้องแจ้งความไหม

ใบขับขี่เป็นเอกสารสำคัญทางราชการอีกรายการที่มีความสำคัญอย่างมาก ต่อการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะสำหรับคนที่ต้องเดินทางด้วยการขับขี่ยานพาหนะทั้งรถมอเตอร์ไซค์ รถยนต์และการขับรถยนต์ขนส่งต่าง ๆ อีกทั้งใบขับขี่ยังเป็นเอกสารที่ต้องมีติดตัวไว้ตลอดเวลา สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพคนขับรถ แต่ชีวิตเจ้ากรรมก็อาจจะมีปัญหาได้ทุกเมื่อ หากใบขับขี่หาย อีกทั้งยังเป็นการทำใบขับขี่หาย โควิดกำลังระบาด กรมการขนส่งก็ปิดทำการ แล้วใบขับขี่หาย ทำไง หรือจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรดี วันนี้เรามีคำตอบสำหรับคุณ พร้อมทั้งการแนะนำการให้บริการรูปแบบใหม่ “New Normal” ผ่านแอพพลิเคชั่นใหม่ล่าสุดจาก กรมการขนส่งทางบกด้วย DLT SMART License

ใบขับขี่หาย ทำไง

เป็นเรื่องปกติ ธรรมดาสำหรับคนสมัยใหม่ที่ต้องพกบัตรนั่นบัตรนี้มากมาย หลากหลายบัตรทั้งบัตรประชาชน บัตรเครดิต บัตรพนักงาน แม้กระทั่งบัตรประตูห้องพักหรือบ้านพัก ซึ่งอาจทำให้บัตรที่สำคัญเหล่านั้นตก หล่น และหาย โดยเฉพาะใบขับขี่หาย ยิ่งทำใบขับขี่หาย โควิดอีกแล้วหล่ะก็ ต้องลำบากแน่นอน ซึ่งคำตอบจริง ๆ นั้น ไม่ได้ยากเย็นอย่างที่คิด เพราะใบขับขี่และทะเบียนรถ เป็นเอกสารหายไม่ต้องแจ้งความที่สถานีตำรวจ เพื่อนำบันทึกประจำวันของคุณตำรวจมาเพื่อเป็นเอกสารยืนยันการออกบัตรใหม่ โดยหากคุณใบขับขี่หาย ทำไงนั้น ง่ายนิดเดียว คือ พกบัตรประชาชนของคุณแล้วเข้าติดต่อกับสำนักงานกรมการขนส่งทางบกใกล้บ้านคุณได้ทันที  แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ซึ่งส่งผลให้สำนักงานของกรมการขนส่งทางบกไม่สามารถดำเนินการให้บริการผู้ซึ่งใบขับขี่หายได้ ทางกรมขนส่งทางบกจึงได้ออก มาตรการเยียวยาผู้ที่ประสบปัญหาต่าง ๆ ทั้งใบขับขี่หาย ใบขับขี่หมดอายุ ซึ่งคุณสามารถละเว้นกระบวนการบางอย่าง เพื่อดำเนินการทำใบขับขี่ใบใหม่ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว

ใบขับขี่หาย ไม่ต้องเดือดร้อน ทำใหม่เพียง 5 ขั้นตอน

อย่างที่ทราบกันแล้วว่า หากคุณใบขับขี่หาย คุณเพียงพกบัตรประจำตัวประชาชนของคุณแล้วเดินทางไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานกรมการขนส่งทางบก เพื่อดำเนินการขอทำใบขับขี่ใบใหม่ได้ทันที โดยมีขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้

  • เตรียมบัตรประชาชนตัวจริงและเข้าติดต่อที่สำนักงานกรมการขนส่งทางบกเพื่อทำใบขับขี่ใบใหม่
  • เอกสารหายไม่ต้องแจ้งความ ไม่ต้องกังวล เพียงเดินทางไปสำนักงานกรมการขนส่งทางบกใกล้บ้านคุณ
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อแจ้งขอทำใบขับขี่ใบใหม่ เพราะเอกสารหายไม่ต้องแจ้งความ จากนั้นกรอกคำร้องและรอรับบัตรคิว
  • รอเจ้าหน้าที่ดำเนินการออกใบขับขี่ใบใหม่ หากไม่มีปัญหาใด เจ้าหน้าที่จะพาคุณไปถ่ายรูปใหม่
  • ชำระค่าธรรมเนียม โดยแบ่งเป็นค่าคำขอ 5 บาท ค่าแก้รายการ 50 บาท และค่าใบแทนอนุญาต 100 บาท รวม 155 บาท (ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นโปรดตรวจสอบและติดต่อสอบถามก่อนเข้ารับการบริการ)

ใบขับขี่หาย ไร้กังวลด้วย DLT QR LICENSE

หมดความกังวล หากใบขับขี่หาย ทำไงด้วยแอพที่ทันสมัย พร้อมกับการให้บริการใหม่ล่าสุดจากกรมการขนส่งทางบก ที่สามารถใช้ DLT QR LICENSE ใบขับขี่ดิจิตอลใช้แทนใบขับขี่ปกติได้หมดกังวลเรื่องเอกสารหายไม่ต้องแจ้งความ อ้างอิงจาก พระราชบัญญัติ จราจรทางบกฉบับที่ 12 มาตรา 31/ 1 ซึ่งระบุไว้ชัดเจนว่า เมื่อเจ้าหน้าที่ขอตรวจใบขับขี่ ผู้ขับขี่ต้องแสดงใบขับขี่ต่อเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นใบขับขี่ตัวจริง สำเนาหรืออิเล็กทรอนิกส์ก็ตามให้ถือว่าผู้ขับขี่มีใบขับขี่ติดตัว

โดยคุณสามารถดาวน์โหลดแอพ DLT QR LICENSE ได้อย่างง่ายดายผ่าน App Store และ Google Play Store จากนั้นดำเนินการสแกน QR Code หลังใบขับขี่เพื่อนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ โดยหากใบขับขี่ของคุณเป็นใบขับขี่แบบเก่า หรือใบขับขี่หาย เอกสารหายไม่ต้องแจ้งความ คุณต้องดำเนินการขอใบขับขี่ใหม่เสียก่อน จึงสามารถเข้าใช้งานแอพ DLT QR LICENSE ได้

 

 

อ้างอิง 1 2

 

 

This div height required for enabling the sticky sidebar