พ่อแม่เป็นหนี้นอกระบบ ลูกต้องใช้แทนไหม

ถือเป็นเรื่องเด่นเรื่องดังสำหรับกรณีพ่อแม่เป็นหนี้นอกระบบ และส่งผลมายังลูกหลานว่าต้องดำเนินการชดใช้หนี้สินให้หรือไม่ เพราะเรื่องหนี้สินเป็นเรื่องที่ไม่ว่าใครก็ต้องกังวลและไม่อยากตกเป็นเยื่อ แต่เมื่อจนปัญญาหมดหนทางการขอความช่วยเหลือจากแหล่งเงินกู้นอกระบบก็เป็นอีกทางเลือกที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ด้วยความรวดเร็วในการให้ยืมเงินด่วน โดยไม่ต้องใช้เอกสารหรือหลักประกันใด ๆ ทำให้พ่อแม่ผู้เฒ่าผู้แก่ต่างหลงกลตกเป็นลูกหนี้โดยไม่ได้ตั้งใจ จนนำมาซึ่งข้อสงสัยของลูกหลานที่ว่า “พ่อแม่เป็นหนี้นอกระบบ ลูกต้องใช้แทนไหม” โดยในครั้งนี้เราจึงได้สืบค้นข้อมูลและรายละเอียดเพื่อหาคำตอบมาให้ทุกท่านที่นี่แล้วกับบทความของเรา หากพร้อมแล้วไปดูกัน

 

พ่อแม่เป็นหนี้นอกระบบ ต้องใช้หนี้แทนไหม

 

พ่อแม่เป็นหนี้นอกระบบ ลูกต้องใช้แทนไหม

ไม่ว่าจะเป็นแม่หรือพ่อ หากท่านมีความเดือดร้อน ลูกหลานอย่างเรา ๆ ยังไงก็ต้องเข้าให้ความช่วยเหลือ แต่สำหรับกรณีนี้ที่พ่อแม่เป็นหนี้นอกระบบ ลูกต้องใช้แทนไหมนั้น เป็นประเด็นเกี่ยวข้องกับแหล่งเงินกู้นอกระบบซึ่งไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับและดูแลของกฎหมาย อีกทั้งการกู้ยืมเงินนอกระบบนั้นเป็นการให้ยืมเงินที่ไม่มีระเบียบ ไม่มีกฎเกณฑ์ที่สามารถควบคุมได้ แต่ถ้ามีสัญญาการกู้ยืมเงินไม่ว่าอัตราดอกเบี้ยจะเป็นไปตามกฎหมายหรือมากกว่า สัญญาเงินกู้นั้นยังคงมีผลสมบูรณ์ทุกประการ ดังนั้น หากลูกหลานไม่ได้มีส่วนในสัญญาการกู้ยืมเงินนั้น ลูกก็ไม่ต้องเป็นผู้ชำระหนี้ใด ๆ ทั้งสิ้น แต่ถ้าในสัญญากู้ยืมเงินนั้น ลูกมีชื่อร่วมเป็นผู้กู้ร่วม หรือเป็นบุคคลค้ำประกัน ลูกต้องชดใช้หนี้สินนั้นแทนพ่อแม่ซึ่งเป็นลูกหนี้นอกระบบ ทั้งนี้โดยปกติแล้วการทำสัญญากู้ยืมเงิน บุคคลที่สามารถมาค้ำประกันการกู้ยืมเงินได้นั้น จะไม่สามารถให้บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือด ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นเพื่อน หรือคนรู้จักมากว่า

การใช้หนี้แทนพ่อแม่ เพราะเป็นหนี้นอกระบบ

ในการดำเนินการชดใช้หนี้สินซึ่งเกิดจากการกู้ยืมเงินนอกระบบนั้น กฎหมายได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ ไม่เกิน 15% ต่อปี หรือ 1.25% ต่อเดือน หากการให้ยืมเงินนอกระบบของเจ้าหนี้ที่พ่อแม่ได้ดำเนินกู้ยืมไว้นั้นสูงกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด ทุกท่านมีสิทธิที่จะดำเนินการร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวกับเพื่อเป็นการร้องทุกข์และขอรับการช่วยเหลือให้มีการปรับอัตราดอกเบี้ยให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยแม้ว่าอัตราดอกเบี้ยที่มีการกำหนดไว้ในสัญญานั้นจะสูงกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด แต่สัญญาเงินกู้ก็ยังมีผลสมบูรณ์และสามารถบังคับใช้อยู่ แต่เจ้าหนี้จะไม่สามารถดำเนินการให้ลูกหนี้ชำระเงินคืนในอัตราดอกเบี้ยที่เกินกว่ากฎหมายกำหนดได้

ทั้งนี้หน่วยงานหลักที่ทุกท่านสามารถดำเนินการเข้าร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาแหล่งเงินกู้นอกระบบโดยตรงนั้น มีมากมายหลากหลายหน่วยงาน อาทิ

  • ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ (สปน) โทร. 1599
  • ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย โทร. 1567
  • ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ โทร. 1359

โดยสรุปแล้ว สำหรับประเด็นที่เป็นข้อสงสัยของทุกท่านที่ว่า พ่อแม่เป็นหนี้นอกระบบ ลูกต้องใช้แทนไหมนั้น เราต้องขอย้ำอีกครั้งว่าไม่ต้อง แต่ต้องไปดูที่สัญญาการชำระหนี้สินว่ามีใครเป็นผู้ค้ำประกัน และอัตราดอกเบี้ยอยู่ในอัตราที่เป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ ซึ่งหากไม่และทุกท่านถูกเจ้าหนี้ดำเนินการทวงถามหนี้ด้วยวิธีการที่มีพฤติการณ์คุกคาม ทุกท่านสามารถดำเนินการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกวาดล้างแหล่งเงินกู้นอกระบบได้ทันที

 

พ่อแม่เป็นหนี้นอกระบบ ลูกต้องใช้แทนไหม

ทางออกหนี้นอกระบบ

ปัญหาการเป็นหนี้นอกระบบของประชาชนนั้น เป็นปัญหาใหญ่อันดับต้น ๆ ที่ภาครัฐต่างให้ความสำคัญและจับตามองปัญหานี้มาพักใหญ่ ๆ ด้วยตัวเลขและจำนวนของอัตราการเป็นหนี้ครัวเรือนที่พุ่งสูงขึ้น ประกอบกับการเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดขออัตราหนี้นอกระบบ ส่งผลให้ภาครัฐต่างเร่งออกนโยบายและโครงการเพื่อออกมาให้ความช่วยเหลือประชาชนทุกท่าน โดยเมื่อเราพอจะทราบไปแล้วว่าหากพ่อแม่เป็นหนี้นอกระบบลูกต้องใช้หนี้แทนพ่อแม่หรือไม่ก็ไม่ต้องกังวลเพราะเรามีโครงการช่วยปลดหนี้นอกระบบ โดยมีรายละเอียดของสินเชื่อดังนี้

สินเชื่อตามนโยบายรัฐ สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ

โครงการ ปลดหนี้ นอกระบบของรัฐบาลที่ดำเนินการโดยธนาคารออมสินหมดกังวลเรื่องแม่เป็นหนี้นอกระบบ ซึ่งทุกท่านสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการและนำเงินก้อนนี้ไปจัดการกับหนี้นอกระบบที่เกิดจากการประกอบอาชีพหรือการอุปโภคบริโภค โดยโครงการปลดหนี้นอกระบบของธนาคารออมสินนี้ มีข้อห้ามเพียงประการเดียว คือ ทุกท่านจะต้องไม่เป็นการนำเงินไปชำระหนี้ในระบบ โดยวงเงินให้กู้เพื่อช่วยเหลือแม่เป็นหนี้นอกระบบนั้น ทางธนาคารพร้อมพิจารณาอนุมัติวงเงินสูงสุดที่ 50,000 บาทต่อหนึ่งราย ด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 1 ต่อเดือน เปิดโอกาสให้ทุกท่านสามารถดำเนินการชำระเงินคืนได้นานสูงสุดถึง 5 ปี และมีการกำหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติการสมัครดังนี้

  • เป็นผู้ที่มีการประกอบอาชีพ มีรายได้
  • สัญชาติไทย อายุ 20 – 65 ปี
  • มีถิ่นที่อยู่แน่นอน และมีสถานที่ประกอบอาชีพสามารถติดต่อได้
  • เป็นผู้ลงทะเบียนหนี้นอกระบบ ซึ่งสามารถลงทะเบียนได้ในวันที่ขอกู้จากธนาคาร

ทั้งนี้การเข้าร่วมโครงการ ปลดหนี้ นอกระบบของรัฐบาลกับธนาคารออมสินนั้น จะใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกันเงินกู้ในครั้งนี้ ดังนั้นหากท่านสนใจและต้องการสมัครสินเชื่อนี้ สามารถเข้าศึกษารายละเอียดได้ ที่นี่ และนอกจากโครงการปลดหนี้ ของธนาคารออมสินแล้วนั้น ยังมีโครงการอื่น ๆ กับธนาคารอื่นอีกเช่นกัน อาทิ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยมีทั้งโครงการสินเชื่ออาชีพเสริมเพิ่มรายได้ โครงการชำระดีมีวงเงินและโครงการแก้หนี้นอกระบบของเกษตรกรและบุคคลในครอบครัว ซึ่งทุกท่านสามารถเข้าศึกษารายละเอียดได้ทันที ที่เว็บไซต์ของธนาคาร

อ้างอิง 1

 

This div height required for enabling the sticky sidebar