สินเชื่อที่ดินเปล่า ธอส กู้ซื้อที่ดิน 2566

ที่ดินเป็นหลักทรัพย์ที่สามารถใช้เป็นหลักประกันในการดำเนินการทางการเงินได้เป็นอย่างดี แต่ในความเป็นจริงนั้น ไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถเป็นเจ้าของหรือถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้ เพราะในการซื้อที่ดินนั้น ไม่บ่อยนักที่สถาบันการเงินต่าง ๆ จะดำเนินการอนุมัติสินเชื่อที่ดินเปล่า หรือ สินเชื่อซื้อที่ดินเปล่า 2566 เพราะในการกู้เงินเพื่อซื้อที่ดินนั้นมีความเสี่ยงสำหรับสถาบันการเงินและธนาคารต่าง ๆ อยู่ไม่น้อย

สาเหตุสำคัญของการไม่อนุมัติการกู้ซื้อที่ดินของธนาคารในประเด็นนี้ คือ ความกังวลเรื่องความสามารถในการผ่อนชำระและความตั้งใจในการพัฒนาที่ดินนั้น ซึ่งการขอสินเชื่อที่ดินเปล่า 2566 หรือซื้อที่ดินเปล่าที่อยู่ในโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ เจ้าของย่อมมีความต้องการและมีความพยายามในการพัฒนาที่ดินผืนนั้น อีกทั้งเจ้าของที่ดินยังจะมีความตั้งใจที่จะรักษาและผ่อนจ่ายดอกเบี้ยกับทางธนาคาร ที่มากกว่าการกู้ซื้อที่ดินเปล่า ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการปล่อยให้ธนาคารยึด จนทำให้ที่ดินผืนนั้นกลายเป็นภาระของทางธนาคาร ซึ่งในที่สุดคนที่เสียประโยชน์ที่สุด ก็คือตัวธนาคารผู้ให้การอนุมัติการสินเชื่อซื้อที่ดินเปล่า 2566 นั่นเอง ดังนั้นจึงไม่แปลก ที่เหล่าบรรดาธนาคารและสถาบันการเงินต่าง ๆ จึงมักปฏิเสธการกู้ซื้อที่ดินเปล่า หรือมักปฏิเสธสินเชื่อซื้อที่ดินเปล่า 2566 ด้วยเหตุผลสำคัญเรื่องความกังวลและความเสี่ยงอาจจะเกิดขึ้นนี้

 

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ความกังวล ในการอนุมัติสินเชื่อที่ดินเปล่า

การอนุมัติเงินกู้ซื้อที่ดินของธนาคารนั้นเป็นเรื่องยาก เพราะจากเหตุการณ์หลาย ๆ กรณี ที่ลูกหนี้สินเชื่อซื้อที่ดินเปล่า 2566 ดำเนินการกู้ซื้อที่ดิน แล้วนำที่ดินนั้นไปใช้ประโยชน์ ด้วยวิธีการที่ทำให้ที่ดินมีมูลค่าลดลง เช่น การขุดหน้าดินไปขาย การขุดที่ดินทำเป็นที่ทิ้งขยะ หรือนำที่ดินนั้นไปใช้ทำเป็นสุสาน เป็นต้น ซึ่งวิธีการดังกล่าว จึงสร้างความไม่มั้นใจแก่ธนาคารที่จะอนุมัติสินเชื่อที่ดินเปล่า เพราะเกรงว่าจะทำให้มูลค่าที่ดินผืนนั้นลดลง แล้วปล่อยให้ธนาคารยึดหลังจากที่ดินมีมูลค่าลดลงแล้ว จนกลายเป็นที่ดินติดมือธนาคารและกลายเป็นหนี้เสียอีกเช่นกัน

แต่อย่างไรก็ตาม หากคุณกำลังมองหาช่องทางการกู้ซื้อที่ดิน หรือการขอสินเชื่อที่ดินเปล่า วันนี้บทความของเราพอจะมีคำแนะนำ เช่น วิธีการกู้ซื้อที่ดินปกติแต่จะได้วงเงินน้อย หรือเป็นวิธีการขอสินเชื่อซื้อที่ดินเปล่า วิธีอื่น ๆ ที่สามารถสร้างเชื่อมั่นให้กับธนาคาร และจะไม่ปล่อยให้ที่ดินเปล่านั้นถูกยึด อีกทั้งยังสามารถช่วยให้คุณกู้ซื้อที่ดินเปล่าได้ดั่งใจ โดยหนึ่งในธนาคารที่ทำหน้าที่รับผิดชอบ สินเชื่อเกี่ยวกับบ้านและที่ดิน ที่เราสามารถไว้ใจได้อย่าง ธอส หรือ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ก็พร้อมช่วยเหลือคุณ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

สินเชื่อบ้าน All Home 2566 ธอส

สินเชื่อใหม่ล่าสุดจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. 2566 โดยสินเชื่อนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการคุณลูกค้าทุกคนที่มีความประสงค์ในการกู้ซื้อที่ดินและที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ โดย ครอบคลุมทั้ง การซื้อที่ดินเปล่า ผ่อนธนาคารที่เป็นที่ดินเปล่า NPA ของธนาคาร หรือเพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือ เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่นพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โดยหากคุณต้องการกู้ซื้อที่ดินเปล่า ก็สามารถขอรับการบริการจาก ธอส. ได้ทันที 

คุณสามารถสมัครสินเชื่อบ้าน All Home ได้เพียงมีคุณสมบัติ ดังนี้

 • เป็นลูกค้ารายย่อยทั่วไป
 • เป็นลูกค้ารายย่อยที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างธุรกิจเอกชน ที่หน่วยงานทำข้อตกลงความร่วมมือ กับ ธอส.
 • เป็นลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก

เอกสารส่วนบุคคล

 • บัตรประจำตัวประชาชน/ บัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน/ สำเนาทะเบียนสมรส/ ใบหย่า/ ใบมรณะบัตร
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารทางการเงินสำหรับพนักงานประจำ

 • ใบรับรองเงินเดือน/ หนังสือรับรองสิทธิสวัสดิการ
 • สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน

เอกสารทางการเงินสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/ หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่น ๆ
 • สำเนาทะเบียนการค้า/ ทะเบียนบริษัท/ ห้างหุ้นส่วน
 • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
 • รูปถ่ายกิจการ
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

เอกสารหลักประกัน

 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย/ สัญญาวางมัดจำ/ สัญญาเช่าซื้อการเคหะและหนังสือรับรองยอดคงเหลือ
 • สำเนาสัญญากู้ซื้อที่ดิน และสำเนาสัญญาจำนองกับสถาบันการเงินเดิม
 • ใบเสร็จการผ่อนชำระหรือบัญชีหมุนเวียนย้อนหลัง 1 หรือ 2 ปี
 • หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร
 • สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
 • สำเนาโฉนดที่ดิน/ นส.3ก/ หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด/ อช.2 ทุกหน้า
 • ใบอนุญาตปลูกสร้าง/ ต่อเติม
 • แบบแปลนการก่อสร้าง
 • ใบประมาณการปลูกสร้าง/ สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือสอบถาม กู้ซื้อที่ดิน All Home ที่นี่

 

อ้างอิง 1 2