สินเชื่อบ้าน ธนาคารไหนดี 2565 สินเชื่อบ้านธอส All Home

เมื่อกล่าวถึงสินเชื่อบ้าน เชื่อเลยว่ากว่าครึ่งหลาย ๆ ท่านคงจะนึกถึงสินเชื่อบ้าน ธอส 2565 ซึ่งเป็นการให้บริการสินเชื่อซึ่งดำเนินการโดยธฯคารอาคารสงเคราะห์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้รายละเอียดและข้อมูลที่น่าสนใจและใหม่ล่าสุดแก่ทุกท่าน วันนี้เราจึงได้สืบค้นและพร้อมนำเสนอสินเชื่อบ้าน ธอส “All Home 2565” เพื่อให้ทุกท่านเสริมความสุขและสร้างครอบครัวสุขสันต์ได้ด้วยมือของท่านเอง เราไปดูกันเลยกับบทความนี้

 

สินเชื่อบ้าน ธอส 2565 All Home

 

ด้วยข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธ สำหรับทุกท่านที่อยากมีบ้านเป็นของตนเอง ด้วยอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง MRR -2.30% ต่อปี และเปิดโอกาสให้ทุกท่านผ่านได้ยาวนานสูงสุดถึง 40 ปี จึงส่งผลให้สินเชื่อบ้าน ธอส 2565 รายการนี้เป็นหนึ่งในสินเชื่อบ้านที่ดีที่สุดและสามารถช่วยทุกท่านให้มีบ้านสมดังใจได้ แม้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจจะยังไม่คล่องตัว โดยการให้บริการสินเชื่อบ้าน ธอส 2565 All Home นั้นเริ่มให้ท่านสามารถเข้าดำเนินการสมัครและขอสินเชื่อได้ทันที ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 – 30 ธันวาคม 2565 และต้องดำเนินการทำนิจิกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 30 ธันวาคม 2565 ดังนั้นสำหรับท่านที่กำลังมองหาแหล่งเงินกู้ หรือสินเชื่อบ้าน เราขอแนะนำรายการสินเชื่อ All Home สินเชื่อบ้าน ธอส รายการนี้ทันที และเพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนก่อนการตัดสินใจ เราไปตามดูกันเลยว่าสินเชื่อบ้านรายการนี้มีรายละเอียดอย่างไรบ้าง

สินเชื่อบ้าน ธอส All Home

สินเชื่อบ้านจากธนาคารอาคารสงเคราะห์นั้น เป็นกลุ่มสินเชื่อที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยให้พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนมีบ้านเป็นของตนเอง ซึ่งสินเชื่อบ้าน ธอส All Home มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ทุกท่านซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด หรือเพื่อซื้อที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์สิน NPA ของ ธอส และเพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อพร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลักของผลิตภัณฑ์นี้ ซึ่งจุดเด่นของผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้าน ธอส All Home ที่หลาย ๆ ท่านต่างให้ความสนใจนั้น จะไปอยู่ที่ระยะเวลาในการผ่อนชำระ ซึ่งสามารถเปิดโอกาสให้ทุกท่านผ่อนได้นานถึง 40 ปี โดยมีมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี โดยมีการกำหนดอายุผู้กู้และระยะรวมกันต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น ข้าราชการ อัยการ หรืออาชีพอื่น ๆ ที่มีการกำหนดการเกษียณอายุมากกว่า 60 ปี ซึ่งสามารถขยายระยะเวลาไปได้สูงสุดถึง 75 ปี โดยเราขอรวบรวมและสรุปใจความสำคัญให้ทุกท่านทราบดังนี้

 • สินเชื่อบ้าน ธอส All Home สมัครได้ทันทีตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2565 – 30 ธันวาคม 2565
 • อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ MRR – 2.40% ต่อปีสำหรับลูกค้ากลุ่มสวัสดิการ/ MRR – 2.30% สำหรับลูกค้ารายย่อย
 • ระยะเวลาการผ่อนชำระสามารถขยายได้นานสูงุสดที่ 40 ปี ซึ่งเมื่อรวมระยะเวลากับอายุผู้กู้แล้วจะต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้นกลุ่มอาชีพที่มีการขยายเวลาเกษียณอายุงานออกไป จะขยายไปได้ถึง 75 ปี
 • วงเงินสินเชื่อบ้าน ธอส สามารถพิจารณาได้จากหลักประกัน หรือตามเกณฑ์รายได้ของผู้กู้

คุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัคร

สำหรับท่านที่สนใจและต้องการสมัครสินเชื่อบ้าน ธอส All Home 2565 ท่านสามารถเข้าศึกษารายละเอียดได้ทันที ซึ่งรายการสินเชื่อนี้มีการกำหนดเงื่อนไขเบื้องต้นของผู้สมัครไว้ดังนี้

 • เป็นลูกค้ารายย่อยทั่วไป ซึ่งหมายความว่าทุกท่านสามารถดำเนินการเข้าติดต่อและขอให้ธนาคารประเมินคุณสมบัติได้ทันที หรือเป็นลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก ซึ่งจะเป็นลูกค้าของหน่วยงานหรือองค์กรที่ได้ดำเนินการทำข้อตกลงเกี่วกับสวัสดิการไว้กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ซึ่งทุกท่านสามารถติดต่อหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อตรวจสอบได้ทันทีอีกเช่นกัน

และสำหรับรายการเอกสารที่ทุกท่านต้องเตรียมนั้น ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ดำเนินการกำหนดรายการเอกสารไว้เบื้องต้น ซึ่งแบ่งตามประเภทของเอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อโดยมีรายละเอียดและข้อมูลดังนี้

เอกสารส่วนบุคคล

 • บัตรประชาชน/ บัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน/ สำเนาทะเบียนสมรส/ ใบหย่า/ ใบมรณะบัตร
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล
 • สำเนาบัตรประชาชนของคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารทางการเงิน

 • สำหรับพนักงานประจำ
  • หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ/ หนังสือรับรองเงินเดือน
  • สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
  • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน สำหรับผู้ประกอบอาชีพประจำ
 • ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
  • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/ เดือนฐานแสดงฐานะการเงินอื่น ๆ พร้อมเอกสารฉบับจริง
  • สำเนาทะเบียนการค้า/ ทะเบียนบริษัท/ ห้างหุ้นส่วน
  • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
  • รูปถ่ายกิจการ
  • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

เอกสารหลักประกัน

 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ
 • สำเนาโฉนดที่ดิน/ นส.3ก/ หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด/ อช.2 ทุกหน้า

เพียงเท่านี้ทุกท่านก็จะสามารถดำเนินการติดต่อและสมัครสินเชื่อบ้าน ธอส 2565 All Home ได้ทันที โดยแท้จริงแล้วในขั้นตอนการสมัครนั้น ทุกท่านสามารถดำเนินการกรอกรายละเอียดและข้อมูลเบื้องต้น ที่นี่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการติดต่อกลับเพื่อประสานงานและนัดหมายเข้าพูดคุยและรับทราบข้อมูลเชิงลึก ซึ่งสะดวกและรวดเร็วด้วยบริการโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาใกล้บ้านท่าน และสำหรับท่านที่ต้องการทราบรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม ก็สามารถโทรติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามข้อมูลได้เช่นกันที่ 02 – 645 – 9000

 

อ้างอิง 1 2