สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ 2565 ออมสินปล่อยสินเชื่อ 2022

ถือเป็นอีกหนึ่งข้อดีที่สามารถย้อนกลับมาช่วยทุกท่านได้ยามยากลำบาก สำหรับการเป็นผู้ที่มีรายได้ประจำ โดยไม่ว่าคุณจะเป็นมนุษย์เงินเดือนหรือเป็นผู้ประกอบอาชีพรับจ้างที่ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายวันหรือรายเดือน วันนี้ทางธนาคารออมสินพร้อมยินดีนำเสนอสินเชื่อพิเศษที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้ประจำทุกท่าน ดังนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของทุกท่าน วันนี้เราจึงได้เตรียมรายละเอียดและข้อมูลของสินเชื่อรายการนี้ของออมสินเพื่อมานำเสนอให้ทุกท่านด้วยบทความ “สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ 2565 ออมสินปล่อยสินเชื่อ” ซึ่งมีความน่าสนใจและอาจให้ความช่วยเหลือทุกท่านยามยากได้ เราไปดูกัน

 

สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ ข้อดีของการมีรายได้ประจำ

แม้ว่าการให้บริการสินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ 2565 นั้น จะเป็นสินเชื่อซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้ประจำ ซึ่งรวมไปถึงข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจที่มีรายได้น้อย แต่ด้วยการกำหนดเงื่อนไขเบื้องต้นพบว่า ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อนี้ โดยมีเป้าหมายสำคัญที่จะเข้าให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทุกท่าน โดยไม่มีการแยกบริการ ดังนั้น แม้ว่าทุกท่านจะไม่ได้เป็นข้าราชการ พนักงานบริษัทหรือทำงานให้กับรัฐวิสาหกิจ ทุกท่านจะได้รับโอกาสกับสินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ ขอเพียงท่านมีรายได้ประจำ และผ่านการพิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ โดยธนาคารออมสิน ทั้งนี้ ทุกท่านมีโอกาสได้รับวงเงินสูงสุดถึง 200,000 บาทเลยทีเดียว ดังนั้น ด้วยผลิตภัณฑ์นี้ ทุกท่านคงพอจะเห็นแล้วว่า การมีรายได้ประจำนั้น จะสามารถถูกนำมาใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อกับธนาคารได้ทันที

 

สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ 2565

ด้วยจุดเด่นของลิตภัณฑ์สินเชื่อของธนาคารออมสินรายการนี้ ซึ่งมุ่งเน้นในการพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ หรือเพื่อการนำเงินได้หมุนแลละชำระหนี้สินอื่น ๆ ส่งผลให้ ณ เวลานี้ คงมีพี่น้องหลายท่านที่กำลังให้ความสนใจและต้องการสมัครเข้ารับการพิจารณาสินเชื่อ โดยเรามาดูกันว่าสินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ 2565 นั้นมีการกำหนดรายละเอียดและข้อมูลในส่วนต่าง ๆ อย่างไรบ้าง

รายละเอียดสินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ 2565

สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ 2565 เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์สินเชื่อเงินกู้ของธนาคารออมสินที่มุ่งเน้นให้วามช่วยเหลือสภาพคล่องสำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำและผู้ที่ผ่านเงื่อนไขการสมัคร โดยมีการพิจารณาวงเงินสินเชื่อที่อิงกับรายได้ และจำนวนหนี้สินคงค้างของทุกท่านที่มีกับธนาคารออมสิน โดยสามารถให้วงเงินได้สูงสุดที่ 200,000 บาท ด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ โดยมีการพิจารณาระยะเวลาในการให้ผ่อนชำระเงินคืนเป็นรายงวด ซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนของสินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ 2565 ที่อนุมัติได้ โดยมีข้อมูลดังนี้

  • ไม่เกินรายละ 50,000 บาท ชำระคืนภายใน 3 ปี หรือ 36 งวด
  • รายละตั้งแต่ 50,001 – 100,000 บาท ชำระคืนภายใน 5 ปี หรือ 60 งวด
  • รายละตั้งแต่ 100,001 – 200,000 บาท ชำระคืนภายใน 8 ปี หรือ 96 งวด

ทั้งนี้ ทุกท่านที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ 2565 จากธนาคารออมสิน สามารถดำเนินการจ่ายเงินคืนได้ ด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่ และสามารถชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายเดือน และสำหรับทุกท่านที่ทำงานในหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจและบริษัทเอกชน ทุกท่านสามารถติดต่อประสานงานเพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดดำเนินการ หักเงินเดือนเพื่อจ่ายคืนสินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ 2565 ได้ทันที

 

คุณสมบัติการกู้สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ 2565

สำหรับการสมัครและขอกู้สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ 2565 นั้น ณ เวลานี้ทางธนาคารออมสินได้มีการกำหนดคุณสมบัติเบื้องของผู้สมัครไว้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • ต้องเป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น กลุ่มลูกจ้าง/ พนักงานโรงงาน บริษัทเอกชน ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจที่มีรายได้น้อย
  • กรณีที่ท่านกู้สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ 2565 ผ่าน หน่วยงานภาครัฐ/ รัฐวิสาหกิจ ที่ท่านทำงานอยู่นั้นต้องมีอายุงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป กรณีเป็นบริษัทเอกชนนั้นต้องมีอายุงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
  • ต้องมีสถานะเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ผ่อนชำระต้องไม่เกิน 60 ปี
  • เป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
  • เปิดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก ณ ธนาคารออมสินสาขาที่ท่านยื่นกู้สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ 2565
  • ทั้งนี้หน่วยงานที่ท่านทำงานนั้นจะดำเนินการประสานงานควบคุม ดูแล การหักเงินเดือนหรือเงินอันพึงได้และเก็บรวบรวมเงินชำระหนี้ให้ธนาคาร
  • ทุกท่านที่ต้องการสมัครสินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ 2565 นั้น ต้องไม่มีสถานะเป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริการหรือกรรมการของธนาคารออมสิน

นอกจากนี้หากท่านยังมีประเด็นคำถามและข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัครสินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ ก็สามารถติดต่อเพื่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของธนาคารออมสินได้ทันที หรือโทร 1115 และสำหรับทุกท่านที่พลาดโอกาสหรือไม่สามารถดำเนินการสมัครสินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ 2565 กับธนาคารออมสินได้นั้น ทางธนาคารยังมีการให้บริการสินเชื่อรายการอื่น ๆ ที่มีความน่าสนใจและอาจจะมีความเหมาะสมกับคุณสมบัติของท่านได้อีกเช่นกัน อาทิ สินเชื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ซึ่งเป็นการให้บริการสินเชื่อสหรับกลุ่มอาชีพช่างและอาชีพอิสระ พร้อมทั้งเจ้าของกิจการขนาดย่อมตามเงื่อนไข หรือหากท่านมีปัญหาหนี้นอกระบบ สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เพื่อแก้ไชหนี้นอกระบบของออมสิน ก็พร้อมให้บริการทุกท่านอีกเช่นกัน ดังนั้นอย่าลังเลและรอช้า ติดต่อ 1115 ได้ทันที หรือเข้าดูรายละเอียดได้ ที่นี่

 

อ้างอิง 1 2