สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ ออมสิน/ ธกส/ กสิกร

ในช่วงสถานการณ์ปกติทั่วไป “งาน” ก็เป็นสิ่งที่หายากพอ ๆ กับเงินอยู่แล้ว และยิ่งช่วงโควิดหรือเศรษฐกิจหลังโควิด งานก็ยังคงเป็นสิ่งที่หายากอยู่โดยไม่มีทีท่าจะมีการเปลี่ยนแปลง แต่ด้วยความเข้าใจและเห็นทุกท่านในการประกอบอาชีพ ธนาคารและสถาบันการเงินจึงต่างตบเท้ากันออกมาตรการเพื่อให้การช่วยเหลือเงินทุนสำหรับการสร้างงานสร้างอาชีพ โดยไม่ต้องให้ทุกท่านออกไปง้องานประจำกับโครงการ “สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ” โดยในครั้งนี Alzthai.com ได้นำรายละเอียดและข้อมูลเพื่อนำมาบอกเล่าที่นี่แล้วในบทความเพื่อแจงข้อมูลสำหรับทุกท่านที่กำลังมองหาเงินทุน โดยสินเชื่อโครงการนี้นั้น สามารถให้วงเงินแก่ทุกท่านได้ตั้งแต่ 50,000 – 300,000 บาททีเดียว

 

สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ ออมสิน

สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพนั้น เป็นการให้บริการปล่อยสินเชื่อออมสินในโครงการพิเศษ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนที่ประกอบอาชีพอิสระ ไม่ว่าจะเป็น ผู้ที่ประกอบอาชีพช่าง ค้าขาย ผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ที่ขับขี่รถสาธารณะ ร้านค้าแฟรนไชส์ ร้านค้าปลีก เป็นต้น สามารถดำเนินการขอสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อนำเงินทุนที่ได้รับ ไปเริ่มต้นหรือดำเนินการประกอบอาชีพและสามารถใชเป็นแหล่งเงินทุนสำรองในการเสริมสภาพคล่องให้กับธุรกิจของท่านได้โดยไม่จำเป็นต้องดำเนินการรีไฟแนนซ์กับธนาคารอื่น ๆ

ทั้งนี้สินเชื่อออมสินโครงการสร้างงานสร้างอาชีพนั้น เป็นการพิจารณาให้สินเชื่อระยะยาว โดยสามารถให้วงเงินสินชื่อได้สูงสุดที่ 300,000 บาท ด้วยอัตราดอกเบี้ยเพียง 3.99 ต่อปี โดยมีการพิจารณาจำนวนเงินอนุมัติแบ่งตามประเภทกลุ่มอาชีพ ดังนี้

 • วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท สำหรับกลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบวิชาชีพช่าง อาทิ ช่างปูน ช่างแอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม ช่างซ่อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ผู้ประกอบอาชีพเสริมสวย / ตัดผม เป็นต้น
 • วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่ใช่ช่าง เช่น จำหน่ายสินค้าออนไลน์ การดูแลผู้สูงอายุ/ ผู้ป่วยติดเตียง การจัดดอกไม้ เป็นต้น
 • วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท สำหรับผู้ขับขี่รถสาธารณะ ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้ขับขี่รถแท็กซี่/ รถตู้สาธารณะ/ รถรับจ้างขนส่งสินค้า
 • วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าแฟรนไชส์
 • วงเงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท สำหรับผู้ที่ประกอบการขนาดเล็กที่มีสถานที่จำหน่ายที่แน่นอน เช่น ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง โชห่วย แฟรนไชส์ ร้านนวดแผนไทย ร้านสปาร์ อู่ซ่อมรถ เป็นต้น

ทั้งนี้สำหรับทุกท่านที่กำลังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับระยะเวลาการผ่อนชำระเงินกู้ ทางธนาคารออมสินได้พิจารณาและกำหนดระยะเวลาในการผ่อนชำระสูงสุดไว้ที่ 60 งวด หรือไม่เกิน 5 ปี ซึ่งหากนำมารวมกับระยะเวลาปลอดชำระเงินค่างวดตามมาตรการการให้ความช่วยเหลือจากรัฐบาล ทุกท่านที่สมัครสินเชื่อออมสินนี้จะสามารถเริ่มต้นการผ่อนชำระได้ทันทีตั้งแต่งวดที่ 7 เป็นต้นไป จนกว่าจะครบกำหนดสัญญา

 

หลักประกันการกู้สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ

สำหรับทุกท่านที่สนใจสมัครสินเชื่อออมสินโครงการสร้างงานสร้างอาชีพ สามารถดำเนินการสมัครได้ทันที ซึ่งทางธนาคารได้มีการกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมไว้เกี่ยวกับหลักประกันการกู้ โดยกรณีวงเงินการกู้ไม่เกิน 100,000 บาทนั้น ทุกท่านสามารถดำเนินการขอสินเชื่อสร้างงานสร้างรายได้โดยไม่ต้องมีหลักประกัน (Clean Loan) แต่สำหรับกรณีการขอสินเชื่อด้วยวงเงินระหว่าง 100,000 – 300,000 บาทนั้น ผู้กู้ต้องใช้บุคคลค้ำประกัน ซึ่งบุคคลค้ำประกันนั้นจะต้องมีรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินกู้ ยกตัวอย่างเช่น หากท่านดำเนินการขอสินเชื่อออมสินสร้างงานสร้างรายได้ที่จำนวนวงเงินสินเชื่อ 300,000 บาท ท่านต้องใช้บุคคลค้ำประกัน 1 ท่านซึ่งต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 30,000 บาท และหากท่านยังมีประเด็นและข้อสงสัยสำหรับบุคคลค้ำประกัน สามารถติดต่อสอบถามธนาคารได้ทันทีที่ 1115

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อออมสิน

สินเชื่อสร้างงานสร้างงานได้นั้น แม้จะมีข้อได้เปรียบเกี่ยวกับการใช้บุคคลค้ำประกัน แต่อย่างไรก็ตามสำหรับการดำเนินการสมัคร ทุกท่านต้องเตรียมเอกสารประกอบการสมัครให้เรียบร้อย โดยมีรายการเอกสารประกอบการสมัครซึ่งแบ่งเป็น 5 ประเภทตามกลุ่มขอผู้กู้ ดังนี้

ผู้ประกอบวิชาชีพช่าง

 • บัตรประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน
 • ใบประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรที่ผ่านการอบรมจากหน่วยงานรัฐ/ เอกชน หรือเอกสารอื่น ๆ ตามประเภทของอาชีพ
 • รูปถ่ายสถานประกอบการ (ถ้ามี)

ผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่ใช่ช่าง

 • บัตรประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน
 • ใบประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรที่ผ่านการอบรมจากหน่วยงานรัฐ/ เอกชน หรือเอกสารอื่น ๆ ตามประเภทของอาชีพ
 • รูปถ่ายสถานประกอบการ (ถ้ามี)

ผู้ขับขี่รถสาธารณะ เช่น แท็กซี่/ รถตู้สาธารณะ/ รถรับจ้างขนส่งสินค้า

 • บัตรประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน
 • ใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะฉบับจริง
 • รูปถ่ายสถานประกอบการ (ถ้ามี)

ผู้ประกอบการร้านค้าแฟรนไชส์

 • บัตรประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน
 • สัญญาธุรกิจแฟรนไชส์ ฉบับจริง
 • เอกสารประมาณการ รายรับ – รายจ่ายของธุรกิจ
 • รูปถ่ายสถานประกอบการ (ถ้ามี)

ผู้ประกอบการขนาดเล็กที่มีสถานที่จำหน่ายที่แน่นอน

 • บัตรประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน
 • บัญชีรับจ่าย/ รายการเดินบัญชีของรายได้ ย้อนหลัง 6 เดือน
 • ทะเบียนการค้า/ ทะเบียนพาณิชย์ของสถานประกอบการ
 • รูปถ่ายสถานประกอบการ (ถ้ามี)

ทั้งนี้สำหรับทุกท่านที่สนใจสามารถดำเนินการยื่นขอสินเชื่อผ่านธนาคารออมสิน โดยจะต้องได้รับอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 หรือจนกว่าวงเงินโครงการจะหมด และต้องท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าศึกษาข้อมูลได้ ที่นี่

 

สินเชื่อเพื่อธุรกิจ กสิกร SME เลือกได้

หากท่านไม่แน่ใจหรือยังไม่ทราบว่าสินเชื่อ SME เป็นอย่างไร ลองศึกษารายละเอียดของสินเชื่อ SME จากธนาคารกสิกรไทยดูได้ โดยสินเชื่อนี้เป็นการให้บริการเงินด่วนเพื่อธุรกิจ ซึ่งแม้คุณจะดำเนินธุรกิจมาไม่นาน หรือขายออนไลน์แค่ 1 ปี ก็สามารถกู้ได้และสามารถขอสินเชื่อ SME กสิกรไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันได้ทันที เพียงเดินบัญชีต่อเนื่อง 6 เดือนก็สามารถขอสินเชื่อได้ดั่งใจ ง่ายและสะดวก กับเงื่อนไขสุดพิเศษสมเป็นการให้บริการสินเชื่อ ธุรกิจขนาดย่อมที่ทันสมัย ดอกเบี้ยต่ำสุดเพียง MRR+2% และสามารถได้วงเงินสูงสุดถึง 1 ล้านบาทสำหรับกรณีขอสินเชื่อ SME กสิกรสามารถขอวงเงินได้สูงสุดถึงหลักหลายล้านบาทตามมูลค่าทรัพย์สินที่นำมาค้ำประกัน โดยการขอสินเชื่อแบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร เป็นวัยรุ่นหนุ่มสาว เด็กจบใหม่หรือ เป็นคุณลุง คุณป้าที่เกษียณอายุจากงานประจำ แต่ยังมีไฟอยากทำธุรกิจเล็ก ๆ ก็สามารถสมัครได้ เพียงคุณมีคุณสมบัติ ดังนี้

ลูกค้าบุคคลธรรมดา

 • สัญชาติไทย
 • อายุ 20 – 70 ปี
 • ดำเนินกธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • ไม่มีประวัติค้างชำระ ณ ปัจจุบัน กับสถาบันการเงินใด ๆ
 • ไม่เป็น NPL และ ไม่มีประวัติปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินใด ๆ ย้อนหลัง 6 เดือน
 • ไม่อยู่ในระหว่างถูกฟ้องร้อง หรือ ไม่มีคำพิพากษาเป็นฝ่ายผิดเกี่ยวกับการเงินหรือไม่ถูกอายัดทรัพย์ในช่วง 3 ปี หรือ ไม่เป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์หรือบุคคลล้มละลาย ณ ปัจจุบัน
 • เงื่อนไขและเกณฑ์อนุมัติสินเชื่อ SME กสิกรให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อ SME กสิกรลูกค้าบุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาใบเปลี่ยน ชื่อ – นามสกุล ขอผู้สมัครในกรณีมีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล
 • สำเนาทะเบียนพาณิชย์/ ทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
 • เอกสารแสดงรายได้ เช่น Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีเป็นบัญชีของธนาคารกสิกรไทยอยู่แล้ว ไม่ต้องยื่นเอกสารนี้) หรือ สำเนา ภ.พ. 30 ย้อนหลัง 6 เดือน
 • รูปถ่ายกิจการ (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน เช่น โฉนด (กรณีกู้แบบใช้หลักประกัน เพื่อให้ได้วงเงินสินเชื่อ SME กสิกรมากขึ้น)
 • เอกสารอื่น ๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

ลูกค้าที่เป็นนิติบุคคล

 • เป็นนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย
 • ดำเนินกธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • ไม่มีประวัติค้างชำระ ณ ปัจจุบัน กับสถาบันการเงินใด ๆ
 • ไม่เป็น NPL และ ไม่มีประวัติปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินใด ๆ ย้อนหลัง 6 เดือน
 • ไม่อยู่ในระหว่างถูกฟ้องร้อง หรือ ไม่มีคำพิพากษาเป็นฝ่ายผิดเกี่ยวกับการเงินหรือไม่ถูกอายัดทรัพย์ในช่วง 3 ปี หรือ ไม่เป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์หรือบุคคลล้มละลาย ณ ปัจจุบัน
 • เงื่อนไขและเกณฑ์อนุมัติสินเชื่อ SME กสิกรให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อ SME กสิกรลูกค้านิติบุคคล

 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือ สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาบัตรประชาชนของ ผู้มีอำนาจลงนาม
 • เอกสารแสดงรายได้ เช่น Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีเป็นบัญชีของธนาคารกสิกรไทยอยู่แล้ว ไม่ต้องยื่นเอกสารนี้) หรือ สำเนา ภ.พ. 30 ย้อนหลัง 6 เดือน
 • รูปถ่ายกิจการ (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน เช่น โฉนด (กรณีกู้แบบใช้หลักประกัน เพื่อให้ได้วงเงินสินเชื่อ SME กสิกรที่มากขึ้น)
 • เอกสารอื่น ๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

สนใจสมัครสินเชื่อ SME กสิกรหรือต้องการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

สินเชื่อ ธกส 2565 สินเชื่อสานฝันเกษตรรุ่นใหม่

สินเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่นใหม่ เป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่อ ธกส ที่กลุ่มอาชีพอิสระและพ่อค้าแม่ค้าที่กำลังมองหาแหล่งเงินทุนหมุนเวียนสามารถขอกู้ได้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าลงทุนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม หรืออาชีพเกี่ยวเนื่องกับภาคการเกษตร โดยมีการนำเอานวัตกรรมการเกษตรใหม่ ๆ มาปรับใช้โดยพัฒนาต่อยอดจากเดิม ซึ่งทุกท่านที่ประกอบอาชีพอิสระหรือดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องการเกษตรกรรมแต่เป็นทายาทเกษตรกรสามารถขอสินเชื่อ ธกสยินดีพิจารณาอนุมัติวงเงินสูงสุดถึง 1 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยเป็นแบบ MRR สามารถชำระเงินยืมคืนได้ไม่เกิน 12 เดือนสำหรับสินเชื่อ ธกส เพื่อการใช้จ่ายหมุนเวียนและ ไม่เกิน 10 ปีสำหรับการลงทุน เพียงคุณต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 • เป็นทายาทเกษตรกร หรือ บัณฑิตจบใหม่ หรือ เกษตรกรรุ่นใหม่ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว อายุไม่เกิน 45 ปี
 • มีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะสานต่ออาชีพเกษตรกรโดยใช้สินเชื่อ ธกส
 • ผ่านการศึกษาหรืออบรมความรู้ด้านการเกษตร
 • ขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าของธนาคารตามข้อบังคับที่ 44

สนใจสมัคร สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่ สินเชื่อสานฝันเกษตรรุ่นใหม่

 

อ้างอิง 1 2