สินเชื่อเพื่อประชาชน ออมสิน/ธกส/กรุงไทย 2564

การให้บริการทางด้านการเงินอย่างทั่วถึงนั้น ถือเป็นสิ่งที่ธนาคารและสถาบันการเงินหลายแห่งโดยเฉพาะธนาคารของรัฐต่างมุ่งเน้นและใช้ความสำคัญเป็นประเด็นแรกในการตั้งเป้าหมายในการให้บริการ โดยหลายแห่งต่างออกผลิตภัณฑ์เพื่อเจาะจงและมุ่งเข้าให้ความช่วยเหลือภาคประชาชนเป็นสำคัญ ด้วยสินเชื่อเพื่อประชาชน โดยเน้นการพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อเพื่อประชาชนจะได้สามารถนำเงินนั้น ไปใช้จ่ายหมุนเวียนในการดำเนินชีวิตได้โดยไม่ต้องตกเป็นเยื่อของแหล่งเงินกู้นอกระบบ

โดยในครั้งนี้ ด้วยข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการปล่อยสินเชื่อเพื่อประชาชน ออมสิน/ ธกส/ กรุงไทย ซึ่งเป็นธนาคารของรัฐ เราจึงขอนำเสนอสินเชื่อเพื่อประชาชน ออมสิน/ ธกส/ กรุงไทย เพื่อให้พี่น้องประชาชนทุกท่าน ที่กำลังมองหาแหล่งเงินทุนหมุนเวียน หรือแหล่งเงินกู้ด่วนเพื่อนำเงินนี้ไปใช้จ่ายตามความต้องการ ขอเพียงทุกท่านสละเวลา 4 – 5 นาทีอ่านบทความ “สินเชื่อเพื่อประชาชน 2564” 

 

สินเชื่อเพื่อประชาชน 2564 คืออะไร

 

สินเชื่อเพื่อประชาชน 2564 คืออะไร

การดำเนินการออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อประชาชน ออมสิน/ ธกส/ กรุงไทย และอาจจะรวมถึงธนาคารและสถาบันอื่น ๆ ที่พร้อมตอบรับการดำเนินนโยบายเข้าให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกท่านสามารถนำเงินนี้ ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและใช้สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินชีวิต หรือนำไปชำระหนี้สินอื่น ๆ ที่กำลังจะครบดิลและจะถูกเร่งรัด โดยสินเชื่อเพื่อประชาชน 2564 นี้พร้อมสนับสนุนให้ประชาชนที่ต้องการยื่นของสินเชื่อ โดยมีคุณสมบัติเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ พ่อค้าแม่ค้า หรือเป็นประชาชนทั่วไปทุกท่านที่ได้รับผลกระทบการวิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส และกำลังประสบปัญหาทางการเงิน โดยสามารถดำเนินการขอสินเชื่อเพื่อประชาชน ออมสิน/ ธกส/ กรุงไทย ได้ง่าย ๆ ทันที โดยมีข้อจำกัดและมีเงื่อนไขน้อยที่สุด และในครั้งนี้เราได้ดำเนินการศึกษารายละเอียดและรวบรวมสินเชื่อเพื่อประชาชน 2564 ที่น่าสนใจมานำเสนอให้ทุกท่านที่นี่ โดยเน้นไปที่ สินเชื่อเพื่อประชาชน ออมสิน/ ธกส/ กรุงไทย เป็นสำคัญ

 

สินเชื่อเพื่อประชาชน ออมสิน 2564

 

สินเชื่อเพื่อประชาชน ออมสิน 2564

โครงการธนาคารประชาชน ของธนาคารออมสินเป็นการนำเสนอสินเชื่อเพื่อประชาชน ออมสิน ไม่เกินรายละ 200,000 บาท ซึ่งพร้อมเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ และเป็นที่พึ่งสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ ยิ่งไปกว่านั้นทุกท่านยังสามารถยื่นของสินเชื่อเพื่อประชาชน ออมสินนี้ไปดำเนินการปิดหรือชำระหนี้สินอื่น ๆ ได้อีกด้วย โดยเงื่อนไขและการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิกู้มีดังนี้

 • ผู้ขอสินเชื่อเพื่อประชาชน ออมสินจะต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ เป็นผู้ประกอบการรายย่อย/ ผู้ที่มีรายได้ประจำ
 • เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยเมื่อรวบอายุและสัญญาและระยะเวลาในการกู้จะต้องไม่เกิน 60 ปี
 • เป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
 • ต้องดำเนินการเปิดบัญชีผประเภทเผื่อเรียกของธนาคารออมสิน ณ ธนาคารสาขาที่สมัคร
 • ต้องไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริการ หรือกรรมการของธนาครออมสิน
 • ต้องไม่เป็นผู้กู้สินเชื่อพัฒนาองค์กรชุมชน (รายบุคคล) อเนกประสงค์

ทั้งนี้นอกจากสินเชื่อเพื่อประชาชน ออมสินจะสามารถอนุมัติวงเงินสินเชื่อให้ทุกท่านที่ผ่านเงื่อนไขได้สูงสุดถึง 200,000 บาทแล้ว สินเชื่อเพื่อประชาชนตัวนี้ยังเป็นสินเชื่อระยะยาว ที่มีระยะเวลาของสัญญายาวนานสามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 8 ปีเลยทีเดียว ดังนั้นหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม หรือต้องการสมัครสามารถเข้าศึกษารายละเอียดได้ ที่นี่ สินเชื่อเพื่อประชาชน ออมสิน โครงการธนาคารประชาชน

 

สินเชื่อเพื่อประชาชน ออมสิน 2564

สินเชื่อเพื่อประชาชน ธกส 2564

 

สินเชื่อเพื่อประชาชน ธกส 2564

โครงการสินเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่นใหม่ เป็นอีกสินเชื่อเพื่อประชาชน ธกส ดำเนินการออกมาเพื่อให้บริการแก่ประชาชนทุกท่านที่เข้าเงื่อนไขและมีคุณสมบัติตามโครงการ โดย ธกส หวังให้สินเชื่อเพื่อประชาชน ธกส นี้เป็นตัวช่วยสำหรับค่าใช้จ่ายและเป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการเกษตรในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม หรืออาชีพเกี่ยวเนื่องกับภาคการเกษตร ที่มีการนำเอานวัตกรรมการเกษตรหรือสิ่งใหม่ ๆ มาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการและการดำเนินการจากแบบดั่งเดิมไปสู่การพัฒนาต่อยอดในการประกอบอาชีพ โดยสินเชื่อเพื่อประชาชน ธกส โครงการสานฝันเกษตรกรนี้ นอกจากจะเป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการเกษตรแล้ว ยังสามารถเป็นต้นตอของการจุดประกายความคิดการทำเกษตรแนวใหม่ ที่เน้นการใช้นวัตกรรมเพื่อเข้ามาช่วยเหลือเหล่าเกษตรกรให้สามารถพัฒนารูปแบบและปลูกฝังสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ได้

ทั้งนี้สินเชื่อเพื่อประชาชน ธกส โครงการสานฝันเกษตรกรมีการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิในการยื่นขอสินเชื่อไว้ ดังนี้

 • ต้องเป็นทายาทเกษตรกร หรือ บัณฑิตจบใหม่ หรือ เกษตรกรรุ่นใหม่ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว อายุไม่เกิน 45 ปี
 • มีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะสานต่ออาชีพเกษตรกรโดยใช้สินเชื่อเพื่อประชาชน ธกส โครงการสานฝันเกษตรกร
 • ผ่านการศึกษาหรืออบรมความรู้ด้านการเกษตร
 • ขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าของธนาคารตามข้อบังคับที่ 44

โดยวงเงินและการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเพื่อประชาชน ธกส  สามารถให้วงเงินสูงสุดได้ถึง 1 ล้านบาท ด้วยการกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบ MRR อยู่ที่ประมาณร้อยละ 7 ต่อปีหรือ ร้อยละ 0.59 ต่อเดือน ทั้งนี้หากท่านสนใจสมัคร สินเชื่อเพื่อประชาชน ธกส โครงการสานฝันเกษตรกรหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าศึกษารายละเอียดได้ ที่นี่

 

สินเชื่อเพื่อประชาชน กรุงไทย 2564

 

สินเชื่อเพื่อประชาชน กรุงไทย 2564

โครงการสินเชื่อเพื่อประชาชน กรุงไทย สินเชื่อสิบหมื่นเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ของธนาคารกรุงไทยที่ออกมาเพื่อมุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่ประชาชนเป็นสำคัญ โดยสามารถขอสินเชื่อเพื่อประชาชน กรุงไทยนี้ได้ง่าย ๆ ด้วยระยะเวลาอันรวดเร็วเพียง 5 นาที และสามารถเริ่มต้นการผ่อนชำระเพียงวันละ 10 บาทเท่านั้น

จุดเด่นสำคัญของสินเชื่อสิบหมื่นสินเชื่อเพื่อประชาชน กรุงไทยนั้น คือ การดำเนินการสมัครที่เน้นความสะดวก ทำสัญญาได้ทันทีผ่านแอป Krungthai NEXT ให้วงเงินสินเชื่อสูงสุด 500,000 บาท โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันใด ๆ ทั้งสิ้น ขอเพียงคุณมีการทำธุรกรรมผ่านแอป “ถุงเงิน” ก็สามารถขอสินเชื่อนี้ได้ทันที ซึ่งสินเชื่อเพื่อประชาชน กรุงไทย สินเชื่อสิบหมื่นนี้มีการกำหนดเงื่อนไข อื่น ๆ ดังนี้

 • ต้องเป็นเจ้าของกิจการร้านค้า ที่ทำธุรกรรมผ่านแอป “ถุงเงิน” และเป็นลูกค้าที่ผ่านการพิจารณาของธนาคาร
 • ต้องเปิดใช้งานแอป “ถุงเงิน” ไม่น้อยกว่า 6 เดือนจนถึงปัจจุบัน และมีการทำธุรกรรมล่าสุด ภายใน 30 วันย้อนหลังนับจากวันที่ดำเนินการขอสินเชื่อสิบหมื่น
 • มีธุรกรรมผ่านแอป “ถุงเงิน” อย่างน้อยเดือนละ 10,000 บาท
 • ต้องเป็นลูกค้าที่ได้รับเชิญจากทางธนาคารเท่านั้น และต้องไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน

ทั้งนี้หากสนใจสมัครสินเชื่อเพื่อประชาชน กรุงไทย สามารถเข้าศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่ หรือติดต่อธนาคารกรุงไทยทุกสาขาเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินเชื่อเพื่อประชาชน กรุงไทยสินเชื่อสิบหมื่น 2564

 

อ้างอิง 1 2

 

#สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน2564

 
#ลงทะเบียนสินเชื่อเพื่อประชาชน
 
#สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนล่าสุด
 
#ออมสินปล่อยสินเชื่อ50000ปี64
 
#สินเชื่อออมสินไม่ต้องมีคนค้ำ2564
 
#สินเชื่อธนาคารออมสินปลดหนี้นอกระบบ
 
#สินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้า

#สินเชื่อเพื่อประชาชน2564