สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายใหม่ 2565

จากสถานการณ์ปัจจุบันที่สถานประกอบต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ เราเข้าใจความลำบากของเพื่อนๆ จึงได้รวบรวมสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายใหม่ จำนวน 3 แห่ง เพื่อให้เพื่อนๆ ใช้เป็นทุนหมุนเวียนของกิจการ หรือใช้ในการปรับปรุงสถานประกอบการ แต่สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายใหม่จะมีที่ไหนบ้างและมีเงื่อนไขอย่างไร ตามมากันได้เลย

 

สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายใหม่

1.สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายใหม่ 2565 : ธนาคารกสิกรไทย : สินเชื่อ SME บัญชีเดียว รูปแบบผ่อนยาว

สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายใหม่ มีที่ไหนบ้าง สินเชื่อตัวแรกที่อยากแนะนำคือ สินเชื่อ SME บัญชีเดียว เลือกรูปแบบผ่อนยาว ของธนาคารกสิกรไทย ที่ให้วงเงินสูงสุดถึง 30 ล้านบาท ระยะเวลาผ่อนวงเงินกู้ระยะยาว (Loan) สูงสุด 10 ปี อัตราดอกเบี้ย เริ่มต้น MRR+1% และใช้สถานประกอบการเป็นหลักประกัน

คุณสมบัติการขอสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายใหม่ ธนาคารกสิกรไทย

 1. เป็นนิติบุคคล
 2. มีการจัดทำบัญชีและงบการเงินที่สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของธุรกิจ
 3. มีประสบการณ์ดำเนินธุรกิจไม่น้อยกว่า 2 ปี
 4. มีประวัติทางการเงินที่ดีตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

เอกสารการขอสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายใหม่ ธนาคารกสิกรไทย

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไปทุกคน ผู้ค้ำประกันทุกคน ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ เจ้าของหลักประกัน (เฉพาะสินเชื่อแบบมีหลักประกันเท่านั้น)
 2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน)
 3. เอกสารแสดงรายได้ของธุรกิจที่ใช้ยื่นกรมสรรพากรเช่น ภ.ง.ด.50 ภ.พ.30
 4. สำเนาเอกสารสิทธิ์หลักประกัน (เฉพาะสินเชื่อแบบมีหลักประกันเท่านั้น)
 5. เอกสารอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา หรือโทร 02-8888822

 

2.สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายใหม่ 2564 : ธนาคารไทยพาณิชย์ : สินเชื่อธุรกิจเติบโต

สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายใหม่ตัวต่อมาคือ สินเชื่อธุรกิจเติบโต ของธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นสินเชื่อธุรกิจ SME แบบใช้หลักประกันเงินกู้ เพื่อธุรกิจ SME วงเงินสูงสุด 50 ล้านบาทสูงสุด 50 ล้านบาท ระยะเวลาผ่อนนานสูงสุด 30 ปี อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น MRR+0.5% สูงสุด MRR+3.5%ต่อปี

คุณสมบัติการสมัครสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายใหม่ ธนาคารไทยพาณิชย์

 1. เป็นบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจ มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 20-65 ปี หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
 2. ประสบการณ์ในธุรกิจมากกว่าหรือเท่ากับ 3 ปี
 3. ธุรกิจที่มีรายได้ต่อปีไม่เกิน 75 ล้านบาท
 4. มีหลักประกันในการขอสินเชื่อเป็น อสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้านเดี่ยว บ้านแฝดทาวน์เฮาส์ คอนโดมิเนียม อาคารพาณิชย์ อาคารชุด ที่ดินว่างเปล่า หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และต้องปลอดภาระเงินฝาก

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ​หรือ SCB Business Center ทุกสาขา หรือ SCB SME CALL CENTER โทร 0-2722-2222

 

3.สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายใหม่ 2565 : ประกันสังคม

โครงการสินเชื่อ เพื่อการจ้างงาน ของประกันสังคมปกติจะให้วงเงินไม่เกิน 15 ล้าน แต่จากสถานการณ์ปัจจุบัน สถานประกอบการขนาดใหญ่ ยังต้องการเงินกู้มากกว่า 15 ล้านบาท ประกันสังคมจึงขยายวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 201 คน ขึ้นไป ไม่เกินร้อยละ 20 ของวงเงินสินเชื่อที่ธนาคารได้รับจัดสรรปัจจุบันอยู่ระหว่างการแก้ไขบันทึกข้อตกลง(MOU) โดยคาดว่าจะเริ่มเพิ่มวงเงินได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ส่วนสถานประกอบการที่ลูกจ้างไม่เกิน 200 คน ประกันสังคม จะให้วงเงิน ไม่เกิน 15 ล้านเท่าเดิม

เงื่อนไขการขอสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายใหม่ของประกันสังคม

 1. สถานประกอบการทุกประเภทกิจการที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคมและจ่ายเงินสมทบ เข้ากองทุนประกันสังคมมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 เดือน
 2. ยื่นขอสินเชื่อกับธนาคารที่ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เข้าร่วมโครงการสินเชื่อฯ กับสำนักงานประกันสังคม ปัจจุบันมีจำนวน 5 แห่ง ได้แก่ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 3. สถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 201 คน ขึ้นไป
 4. 4. การพิจารณาให้สินเชื่อ เป็นไปตามระเบียบ และดุลยพินิจของแต่ละธนาคาร อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกินร้อยละ 75 ต่อปี กรณีมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน และอัตราดอกเบี้ย สูงสุดไม่เกินร้อยละ 4.75 ต่อปี กรณีไม่หลักทรัพย์ค้ำประกัน