เงินกู้แรงงานนอกระบบ เพื่อผู้รับงานทำที่บ้าน 2564

ถือเป็นข่าวดีสำหรับกลุ่มแรงงานนอกระบบ ที่กำลังประสบปัญหาด้านเงินทุน ที่ต้องนำมาใช้ในการหมุนเวียนและหล่อเลี้ยงธุรกิจของตน ซึ่งหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ส่งผลให้ กรมแรงงาน ได้ดำเนินการวางแผนเตรียมความพร้อมสำหรับการฟื้นฟู และส่งเสริมแรงงานนอกระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่รับงานทำที่บ้าน หรือ กลุ่มแรงงานนอกระบบรับงานทำที่บ้าน โดยในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา มีการแถลงผลการประชุม ซึ่งมีการเห็นชอบให้ กระทรวงแรงงาน โดย กรมการจัดหางาน ให้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนเงินกู้แรงงานและกลุ่มแรงงานนอกระบบ แก่ผู้รับงานทำที่บ้าน ซึ่งเป็นงบประมาณปี 2564 โดยมีการตั้งเป้าเงินกู้แรงงานไว้ที่ 7 ล้านบาท เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564 โดยมีรายละเอียดเงินกู้แรงงานสำหรับผู้รับงานทำที่บ้าน ดังนี้

 

ลิงก์ผู้สนับสนุน

คุณสมบัติและเงื่อนไข ผู้ขอเงินกู้แรงงานนอกระบบ

โครงการปล่อยเงินกู้แรงงานนอกระบบ สำหรับกลุ่มคนที่รับงานทำที่บ้าน มีการอนุมัติวงเงินกู้ที่ 7 ล้านบาท โดยสามารถขอเงินกู้แรงงานได้สูงสุดที่ 300,000 บาท และที่สำคัญคือ ปลอดการชำระเงินต้นเงินกู้แรงงานนอกระบบเป็นระยะเวลา 4 งวด โดยมีการแบ่งการกู้ของแรงงานนอกระบบเป็น 2 ประเภท ดังนี้

เงินกู้แรงงาน รายบุคคล

การขอเงินกู้แรงงานนอกระบบรายบุคคลนี้ มีการกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ ดังนี้

 • ต้องเป็นผู้รับงานทำที่บ้าน ที่มีการจดทะเบียนกับกรมแรงงาน
 • มีผลงานและมีรายได้จากงาน หรือมีหลักฐานในการรับงานทำที่บ้านจากผู้จัดหางาน
 • มีทรัพย์สินหรือเงินทุนไม่น้อยกว่า 5,000 บาท
 • ต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย และต้องไม่เคยถูกดำเนินคดีหรืออยู่ระหว่างการดำเนินคดีเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน หรือบริการเงินด่วนต่าง ๆ

ทั้งนี้ การขอเงินกู้แรงงานนอกระบบ รายบุคคลมีการอนุมัติวงเงินกู้แรงงานนอกระบบ สำหรับผู้รับงานทำที่บ้าน ไม่เกิน 50,000 บาท และรับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี (ปีละ 1500 บาท) และให้ระยะเวลาในการผ่อนชำระแบบปลอดเงินต้นไม่เกิน 4 งวด ตั้งแต่ งวดที่ 1 – 4

 

เงินกู้แรงงานนอกระบบ รายกลุ่มบุคคล

การขอเงินกู้แรงงานนอกระบบรายกลุ่มบุคคล มีการกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ 2 กรณี คือ การขอเงินกู้แรงงานนอกระบบไม่เกิน 2 แสนบาท และ การขอเงินกู้แรงงานนอกระบบตั้งแต่ 200,000 – 300,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

กรณีวงเงินกู้แรงงานนอกระบบ ไม่เกิน 200,000 บาท

 • เงินกู้ไม่เกิน 2 แสนบาท
 • พร้อมรับดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี (6000 บาท) และได้รับระยะเวลาในการปลอดชำระเงินต้นไม่เกิน 4 งวด ตั้งแต่งวดที่ 1 – 4
 • คุณสมบัติเบื้องต้น ต้องเป็นกลุ่มผู้รับงานทำที่บ้านที่จดทะเบียน กับกรมการจัดหางาน
 • มีผู้นำกลุ่มและสมาชิกกลุ่มกู้ร่วมกันไม่น้อยกว่า 5 คน

กรณีวงเงินกู้แรงงานนอกระบบ ตั้งแต่ 200,000 – 300,000 บาท

 • เงินกู้ไม่เกิน 200,000 – 300,000 บาท
 • พร้อมรับดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี และได้รับระยะเวลาในการปลอดชำระเงินต้นไม่เกิน 4 งวด ตั้งแต่งวดที่ 1 – 4
 • คุณสมบัติเบื้องต้น ต้องเป็นกลุ่มผู้รับงานทำที่บ้านที่จดทะเบียน กับกรมการจัดหางาน
 • มีผู้นำกลุ่มและสมาชิกกลุ่มกู้ร่วมกันไม่น้อยกว่า 6 คน
 • มีผลงานและมีรายได้จากงาน หรือมีหลักฐานในการรับงานทำที่บ้านจากผู้จัดหางาน
 • มีทรัพย์สินหรือเงินทุนไม่น้อยกว่า 10,000 บาท
 • ต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย และต้องไม่เคยถูกดำเนินคดีหรืออยู่ระหว่างการดำเนินคดีเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน หรือบริการเงินด่วนต่าง ๆ

 

การรับงานทำที่บ้าน คืออะไร

หลายคนอาจจะมีความสงสัยว่า งานทำที่บ้าน หรือการรับงานทำที่บ้าน นั้น คืองานอะไร โดยกรมการจัดหางานได้ให้ความหมายไว้ว่า การรับงานทำที่บ้าน คือ งานที่ผู้จ้างงานมอบให้ผู้รับงานไปทำที่บ้านเพื่อไปผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อมหรือแปรรูป สิ่งของตามที่ได้ตกลงในบ้านของตนเองหรือสถานที่ที่มิใช่สถานประกอบกิจการของผู้ว่าจ้าง โดยมีลักษณะและประเภทของการรับงานทำที่บ้านเป็นงานที่ไม่ใช้เทคโนโลยีซับซ้อนในการผลิต  มีการตัดขั้นตอนบางขั้นตอน หรือชิ้นส่วนของงานบางชิ้นในการผลิตหรือผลิตทั้งหมด ลักษณะงานที่ส่งให้ทำเป็นงานที่สามารถเรียนรู้ได้ง่าย เป็นงานที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น มักใช้แรงงานคนทำการผลิตมากกว่าใช้เครื่องจักร

ประเภทของการรับงานทำที่บ้าน มีทั้งประเภทงานที่ผลิตหรือประกอบขึ้น เพื่อใช้ภายในประเทศ หรือเพื่อการส่งออก เช่น กระเป๋า รองเท้า เข็มขัด วิกผม เครื่องประดับ การไม้ ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป ดอกไม้ประดิษฐ์ เป็นต้น

การจดทะเบียนเป็นผู้รับงานทำที่บ้าน

การจดทะเบียนเป็นผู้รับงานทำที่บ้านเป็นการส่งเสริมการรับงานทำที่บ้านประการหนึ่ง  โดยเป็นการเสริมสร้างความเข็มแข็งให้ผู้รับงานทำที่บ้าน อีกทั้งยังสามารถสร้างความมั่นคงในการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต เพื่อประโยชน์ในการรับงานทำที่บ้าน และเพื่อความสะดวกต่อการส่งเสริมพัฒนาความรู้ และทักษะฝีมือของผู้รับงานทำที่บ้าน โดย สำหรับการจดทะเบียนนี้ นายทะเบียนผู้รับงานทำที่บ้านประจำท้องที่ จะเป็นผู้รับจดระเบียนผู้รับงานทำที่บ้าน ตามระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยการส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2560

คุณสมบัติของผู้รับงานทำที่บ้าน

กรณีผู้รับงานทำที่บ้านเป็นรายบุคคล จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 • มีสัญชาติไทย
 • มีอายุ 20 บริบูรณ์ขึ้นไป
 • มีสถานที่ที่รับงานทำที่บ้านเป็นหลักแหล่ง

กรณีผู้รับงานทำที่บ้านเป็นกลุ่มบุคคล มีการกำหนดคุณสมบัติทั่วไป คือ

 • มีสมาชิกกลุ่มที่มีสัญชาติไทย และมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ และมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยให้เลือกสมาชิกหนึ่งคนเป็นผู้นำกลุ่ม
 • สมาชิกกลุ่มบุคคลจะต้องไม่เป็นผู้รับงานทำที่บ้านอื่น
 • มีสถานที่ที่รับงานทำที่บ้านเป็นหลักแหล่ง

เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นขอจดทะเบียนเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้าน

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • แผนที่แสดงที่อยู่และแผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่ที่รับงานทำที่บ้าน

การยื่นจดทะเบียน

ผู้รับงานทำที่บ้านที่ประสงค์จะขอจดทะเบียน ให้ยื่นคำขอจดทะเบียน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 แห่งท้องที่ที่สถานที่รับงานไปทำที่บ้านตั้งอยู่

หรือติดต่อสอบถามได้ที่กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน โทรศัพท์ 0-2245-1317

 

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเงินกู้แรงงานนอกระบบ เพื่อผู้รับงานทำที่บ้าน 2563 สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 สำนักงานจัดหางานจังหวัดในท้องที่ที่ผู้รับงานทำที่บ้านได้ดำเนินการจดทะเบียนไว้ กับกรมการจัดหางาน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน

โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

 

อ้างอิง 1 2