เงินเยียวยาล่าสุดวันนี้ 2564 มีอะไรบ้าง

วินาทีนี้นอกจากข่าวและรายละเอียดข้อมูลของวัคซีนและจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันของโควิด – 19 แล้ว เรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจสูงสุด ก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของเงินเยียวยาล่าสุดวันนี้ 2564 เพราะไม่ว่าจะสถานการณ์การแพร่ระบาดจะโรคจะหนักหนาเพียงใด หากแต่ความช่วยเหลือและมาตรการการให้เงินเยียวยาล่าสุดวันนี้ 2564 ย่อมสามารถสร้างแรงใจให้เหล่าบรรดาผู้ประสบภัยและผู้ได้รับผลกระทบสามารถที่จะก้าวต่อไปได้

ดังนั้น ในครั้งนี้เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดต่อข่าวสารและเป็นการอัพเดตข้อมูลของเงินเยียวยาล่าสุดวันนี้ 2564 เราจึงได้สืบค้นข้อมูลและรายละเอียดของมาตรการให้ความช่วยเหลือที่รัฐบาลพร้อมดำเนินการให้ประชาชนทุกคนที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งเราได้รวบรวมมาให้ทุกท่านแล้วที่นี่กับบทความ “เงินเยียวยาล่าสุดวันนี้ 2564 มีอะไรบ้าง”

 

เงินเยียวยาล่าสุดวันนี้ 2564

 

เงินเยียวยาล่าสุดวันนี้ 2564 มีอะไรบ้าง

ผลสืบเนื่องจากมาตรการการประกาศล็อคดาวน์ล่าสุด ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ที่มีผลบังคับในเขตพื้นที่ทั้งหมด 10 จังหวัดสีแดงเข็ม (ณ วันที่ประกาศ 12 กรกฎาคม 2564) ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการเงินเยียวยาล่าสุดวันนี้ 2564 ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ อาทิ ลูกจ้างและกิจการร้านค้าต่าง ๆ ใน 10 จังหวัดสีแดงเข็ม และให้ดำเนินการลดภาระค่าไฟฟ้าและค้ำประปาวงเงินรวม 4.2 หมื่นล้านบาท ตามข้อเสนอแนะจากภาคเศรษฐกิจ โดยสามารถสรุปมาตรการเงินเยียวยาล่าสุดวันนี้ 2564 ได้ดังนี้

 • มาตรการเงินเยียวยาล่าสุดวันนี้ 2564 ผู้ได้รับผลกระทบ สำหรับลูกจ้างและกิจการใน 10 จังหวัดสีแดงเข้ม (กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา) ด้วยวงเงิน 1 หมื่นล้านบาท
 • มาตรการลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน สำหรับประชาชนทั่วประเทศ ในวงเงิน 3 หมื่นล้านบาท
 • มาตรการความช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่ายของประชาชนด้านอื่น ๆ เช่น การให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษา และมาตราช่วยเหลือลูกหนี้ แต่ไม่ระบุวงเงิน

โดยรายละเอียดและข้อมูลสามารถแบ่งแยกและแจงเป็นรายละเอียดสำหรับการให้เงินเยียวยาล่าสุดวันนี้ 2564 แบ่งกลุ่มต่าง ๆ ได้ดังนี้ เงินเยียวยาล่าสุด บัตรประกันสังคม/ เงินเยียวยาล่าสุด บัตรประชารัฐ/ เงินเยียวยาล่าสุด สินเชื่อ ซึ่งจะเป็นมาตรการการพักชำระหนี้ ในระยะสั้นอาทิ 2 – 3 เดือน โดยจะขึ้นอยู่การพิจารณาของธนาคารและสถาบันการเงินแต่ละแห่ง

 

เงินเยียวยาล่าสุดวันนี้ 2564 : บัตรประกันสังคม

 

เงินเยียวยาล่าสุดวันนี้ 2564 : บัตรประกันสังคม

รายละเอียดของการให้ความช่วยเหลือใหกับเหล่าผุ้ประกันทั้งมาตรการ 33/ 39/ 40 นั้นทางรัฐบาลได้ดำเนินการพิจารณาให้สำนักงานประกันสังคมประชุมและดำเนินการพิจารณาเพื่ออนุมัติการให้เงินเยียวยา บัตรประกันสังคม ให้กับผู้ประกันตนที่อยู่ในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบทั้ง 9 กลุ่ม โดยเพิ่มเติมกลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการทั้งในระบบและนอกระบบ นอกจากนี้ยังเพิ่มเติมสาขาของกลุ่มที่จะได้รับเงินเยียวยาล่าสุดวันนี้ 2564 เพิ่มอีก 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มจากมาตรการเงินเยียวยาล่าสุด บัตรประกันสังคมครั้งที่แล้ว กลุ่มที่พักแรมและบริการด้านอาหาร กลุ่มศิลปะ บันเทิงและนันทนาการ และกลุ่มการบริการอื่น ๆ เป็นต้น โดยมีรายละเอียดและข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้

 • ลูกจ้าง ม. 33 ในกิจการ 9 กลุ่มดังกล่าว จะได้รับเงินเยียวยาล่าสุด บัตรประกันสังคมให้ 50% ของรายได้ (สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท) และจ่ายสมทบให้ลูกจ้างสัญชาติไทยอีก 2,500 บาทต่อคน รวมแล้วได้สูงสุด 10,000 บาท
 • นายจ้าง ม. 33 ในกิจการ 9 กลุ่มดังกล่าว รัฐจะจ่ายให้ตามจำนวนลูกจ้าง 3,000 บาทต่อราย สูงสุดไม่เกิน 200 คน
 • สำหรับผู้ประกันตนตาม ม. 39 และ 40 จะได้รับเงินเยียวยาล่าสุด บัตรประกันสังคมช่วยเหลือค่าใช้จ่าย 5,000 บาทต่อคน
 • ผู้ประกอบอาชีพอิสระให้ขึ้นทะเบียนตาม ม. 40 ภายใน ก.ค. นี้ เพื่อรับค่าช่วยเหลือ 5,000 บาท
 • ผู้ประกอบการที่มีลูกจ้างแต่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมให้ขึ้นทะเบียนตาม ม.33 ภายในเดือนก.ค. นี้ เพื่อรับเงินเยียวยาล่าสุด บัตรประกันสังคมช่วยเหลือตามข้อ 1 และ 2
 • ผู้ประกอบการที่ไม่มีลูกจ้าง และไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมให้ขึ้นทะเบียนตาม ม. 40 ภายในเดือนก.ค. นี้ เพื่อรับเงินเยียวยาล่าสุด บัตรประกันสังคมช่วยเหลือ 5,000 บาท (ตามข้อ 3)
 • ผู้ประกอบการภายใต้โครงการคนละครึ่งและโครงการเราชนะที่มีลูกจ้างให้ขึ้นทะเบียนตาม ม.33 ภายในเดือนก.ค. นี้ เพื่อรับเงินเยียวยาล่าสุด บัตรประกันสังคมช่วยเหลือตามข้อ 1 และ 2
 • ผู้ประกอบการภายใต้โครงการคนละครึ่งและโครงการเราชนะที่ไม่มีลูกจ้างให้ขึ้นทะเบียนตาม ม. 40 ภายในเดือนก.ค. นี้ เพื่อรับเงินเยียวยาล่าสุด บัตรประกันสังคมช่วยเหลือ 5,000 บาท (ตามข้อ 3)

 

เงินเยียวยาล่าสุด 2564 : บัตรประชารัฐ

 

เงินเยียวยาล่าสุด 2564 : บัตรประชารัฐ

สำหรับโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรประชารัฐนั้น จากผลกระทบในระยะที่ 3 จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 นั้น ทางรัฐบาลได้ออกมาตรการให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม ด้วยเงินเยียวยาล่าสุด บัตรประชารัฐ อีก 1,200 บาท ซึ่งจะครอบคลุมกลุ่มประชาชนประมาณ 13.65 ล้านคน โดยจะเริ่มดำเนินการให้เงินเยียวยาล่าสุด บัตรประชารัฐอีกเดือนละ 200 บาท เป็นระยะเวลาทั้งหมด 6 เดือน ซึ่งจะเริ่มโอนเงินเยียวยาล่าสุด บัตรประชารัฐตั้งแต่เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2564

ทั้งนี้มาตรการการให้เงินเยียวยาล่าสุด บัตรประชารัฐในครั้งนี้ จะเป็นการจ่ายเงินเพิ่มเติมจากส่วนที่ผู้ถือบัตรประชารัฐได้รับอยู่ก่อนแล้ว ไม่ว่าจะเป็น

 • วงเงินชำระค่าสินค้าอุปโภคบริโภค200-300 บาทต่อคน สำหรับซื้อของใช้จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิต ซึ่งจะต้องใช้กับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น 
 • ค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะ500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นการรูดบัตรหักค่าใช้จ่ายได้ทั้งรถเมล์, รถไฟ, รถไฟฟ้า และ บขส. โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • ส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม45 บาทต่อ 3 เดือน 
 • ส่วนลดค่าน้ำประปาสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้กับการประปาในพื้นที่ จะได้รับการช่วยเหลือค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ซึ่งจะต้องใช้น้ำไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด โดยเมื่อบิลค่าน้ำประปามาต้องจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะบันทึกข้อมูลและโอนเงินสดกลับมาเข้าบัตร 
 • ส่วนลดค่าไฟฟ้าจะต้องใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด 230 บาท เมื่อสิ้นเดือนบิลค่าไฟฟ้ามาให้จ่ายเงินไปก่อน เมื่อระบบจัดเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พบว่าใช้ไม่เกินเกณฑ์ ก็จะโอนเงินช่วยเหลือกลับมาเข้าบัตรให้ 230 บาท โดยสามารถกดเป็นเงินสดออกมาได้

 

เงินเยียวยาล่าสุดวันนี้ 2564 : สินเชื่อสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

 

เงินเยียวยาล่าสุดวันนี้ 2564 : สินเชื่อสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ในส่วนของมาตรการให้ความช่วยเหลือเงินเยียวยาล่าสุด สินเชื่อต่าง ๆ ของเหล่าสถาบันการเงินและธนาคารนั้น ในปัจจุบันบันทางธนาคารและสถาบันการเงินหลายแห่งเริ่มขานรับนโยบาลการให้เงินเยียวยาล่าสุด สินเชื่อต่าง ๆ นั้น จะมีการดำเนินการพักชำระหนี้ ซึ่งมีหธนาคารหลายแห่งที่ได้ดำเนินการออกมาตรการออกมาแล้วเช่น ธนาคารกสิกรไทย ที่ดำเนินการออกมาตรการ “เงินกู้สู้ไปด้วยกัน” โดยพร้อมนำเสนอเงินกู้ด่วนในอัตราดอกเบี้ยต่ำเพียง 3% เพื่อช่วยร้านอาหารและร้านค้ารายย่อยพร้อมออกมาตรการพักชำระหนี้ 2 เดือน เพื่อช่วยลูกค้าที่ต้องปิดกิจการตามมาตรการของทางการที่ประกาศให้ล็อคดาวน์

สนใจสมัครหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้
เงินกู้สู้ไปด้วยกันกสิกรไทย
สินเชื่อกรุงไทยสู้ภัยโควิด
สินเชื่อไทยพาณิชย์โควิด-19

 

อ้างอิง 1 2

 

 

 
#เงินเยียวยาล่าสุดลงทะเบียน
 
#เงินเยียวยาล่าสุดจ่ายวันไหน
 
#เงินเยียวยาล่าสุดม33
 
#เช็คเงินเยียวยาล่าสุด
 
#เงินเยียวยาล่าสุดวันนี้5000ลงทะเบียน
 
#เงินเยียวยาล่าสุดวันนี้5000ลงทะเบียน
 
#เงินเยียวยาล่าสุดเราชนะ
 
#เงินเยียวยาล่าสุดวันนี้5000ได้วันไหน