เช็คเงินอุดหนุนบุตร 2566 เงินเข้าวันไหน ลงทะเบียนยังไง

เรียกได้ว่ายังคงต้องเฝ้าติดตามข่าวและตั้งตารอกันเลยทีเดียวสำหรับเงินอุดหนุนบุตร 2566 เข้าวันไหน เพราะด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน การได้รับความช่วยเหลือจากทางภาครัฐ แม้ว่าอาจจะเล็กน้อย แต่นั่นก็มากพอที่จะสามารถช่วยให้คุณพ่อคุณแม่ สามารถดูแลบุตรหลานของตนให้เติบโตเป็นกำลังของชาติได้ ดังนั้นในครั้งนี้เราจึงมาพร้อมกับบทความสาระ ที่จะช่วยทุกท่านที่กำลังมีข้อสงสัยว่าเงินอุดหนุนบุตร 2566 เข้าวันไหน หรือเช็คเงินอุดหนุนบุตร 2566 ล่าสุดว่าต้องลงทะเบียนอย่างไรบ้าง วันนี้เราจะพาไปดูกัน

 

เงินอุดหนุนบุตร 2566

เงินอุดหนุนบุตร 2566 คือเงินที่ทุกท่านมีสิทธิจะได้รับจากโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญจากรัฐบาลที่มุ่งเน้นเข้าให้ความช่วยเหลือครอบครัวที่มีรายได้น้อยและเป็นการสร้างระบบคุ้มครองทางสังคมโดยเป็นการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อผู้ปกครองจะสามารถนำเงินไปเลี้ยงดูบุตรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และพัฒนาได้สมวัย โดยจะได้รับเป็นเงินอุดหนุนบุตร 2566 เดือนละ 600 บาท ซึ่งจะมีสิทธิได้รับตั้งแต่แรกเกิด ไปจนถึงบุตรมีอายุ 6 ปี

เงินอุดหนุนบุตร กับ เงินสงเคราะห์บุตร เหมือนกันไหม

เงินอุดหนุนบุตร 2566 ล่าสุดนั้น จะเป็นเงินที่คุณพ่อคุณแม่ที่มีบุตรแรกเกิด จนถึง อายุ 6 ขวบ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเพื่อรับเงินได้เดือนละ 600 บาทสำหรับครอบครัวที่มีรายได้น้อย โดยจะเป็นเงินคนละส่วนกับเงินประกันสังคม ซึ่งสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ในระบบประกันสังคม ทุกท่านจะสามารถได้รับเงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคมเพื่อช่วยในการเลี้ยงดูทุกเดือนอยู่แล้ว ดังนั้นหากท่านเข้าข่ายและต้องการลงทะเบียนเพื่อรับเงินอุดหนุนบุตร 2566 ล่าสุด ทุกท่านสามารถเข้าดำเนินการลงทะเบียนและตรวจสอบเงื่อนไขการสมัครได้ ที่นี่ ซึ่งโครงการนั้นมีการกำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขการลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตร 2566 ไว้ผ่านระบบการทำแบบทดสอบ เบื้องต้นว่าท่านเข้าข่ายได้รับเงินอุดหนุนหรือไม่

 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตร 2566

หากท่านไม่สะดวกเข้าทำแบบประเมินคุณสมบัติของโครงการ ทุกท่านสามารถดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนบุตร 2566 ได้โดยทางโครงการนั้น มีการกำหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิไว้ดังนี้

เด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ

 • มีสัญชาติไทย พ่อแม่มีสัญชาติไทย หรือพ่อหรือแม่มีสัญชาติไทย
 • เด็กจะต้องมีอายุต่ำกว่า 6 ปี
 • อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย
 • ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐหรือของเอกชน

ผู้ปกครองที่มีสิทธิลงทะเบียน

 • มีสัญชาติไทย
 • เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะ
 • เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย
 • อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย คือ สมาชิกในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี

ทั้งนี้สำหรับมารดาที่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์จะยังไม่สามารถยื่นคำร้องขอลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุน 2566 ล่าสุดได้ และทุกท่านที่ต้องการลงทะเบียนสามารถเข้าศึกษารายละเอียดของเอกสารประกอบการลงทะเบียนได้ ที่นี่ และสามารถเข้าติดต่อลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตร 2566 ล่าสุดได้ที่

 • สำนักเขต สำหรับกรุงเทพมหานคร
 • ศาลาว่าการเมืองพัทยา สำหรับเมืองพัทยา
 • องค์การบริหารส่วนตำบล หรือเทศบาล สำหรับส่วนภูมิภาค

ทั้งนี้สำหรับทุกท่านที่ยังมีประเด็นคำถามและข้อสงสัยเพิ่มเติม ก็สามารถเข้าศึกษารายละเอียดได้ด้วยตัวท่านเอง ที่นี่ หรือติดต่อที่ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กรมกิจการเด็กและเยาวชน เลขที่ 618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โทร. 02 – 255 – 5850 – 7 ต่อ 121/122/123/147/152 หรือ 02 – 651 – 6534 หรือ 02 – 651 – 6902 หรือ 02 – 651 -6920

กำหนดการรับเงินอุดหนุนบุตร 2566 ล่าสุด

หลังจากที่ท่านได้ดำเนินการเข้าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการเป็นการลงทะเบียนผ่านแอพหรือเข้าดำเนินการที่จุดรับลงทะเบียน ทุกท่านจะสามารถเข้าเช็คสิทธิการลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรได้ทที่แอป “เงินเด็ก” ผ่านเมนู “การตรวจสอบสิทธิ” และสำหรับกำหนดการโอนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดนั้น ทางกรมบัญชีกลางจะดำเนินการโอนเข้าบัญชีที่ท่านได้ดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์ไว้ ดังวันและเวลาที่มีการกำหนดไว้ ดังนี้

 • เดือนตุลาคม 2565 โอนวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565
 • เดือนพฤศจิกายน 2565 โอนพฤหัสบดี 10 พฤศจิกายน 2565
 • เดือนธันวาคม 2565 โอนวันศุกร์ 9 ธันวาคม 2565
 • เดือนมกราคม 2566 โอนวันอังคารที่ 10 มกราคม 2566
 • เดือนกุมภาพันธ์ 2566 โอนวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566
 • เดือนมีนาคม 2566 โอนวันศุกร์ 10 มีนาคม 2566
 • เดือนเมษายน 2566 โอนวันจันทร์ 10 เมษายน 2566
 • เดือนพฤษภาคม 2566 โอนวันพุธ 10 พฤษภาคม 2566
 • เดือนมิถุนายน 2566 โอนวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566
 • เดือนกรกฎาคม 2566 โอนวันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566
 • เดือนสิงหาคม 2566 โอนวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566
 • เดือนกันยายน 2566 โอนวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566

เช็คเงินอุดหนุนบุตร 2566 ผ่านแอพ

สำหรับท่านที่มีความต้องการเช็คเงินอุดหนุนบุตร 2566 ล่าสุดนั้น ทางโครงการได้ดำเนินการพัฒนาและเปิดตัวแอพ “ทางรัฐ” เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกท่านที่ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตร 2566 สามารถเข้าเช็คเงินและหาข้อมูลอื่น ๆ จากโครงการได้ ตามภาพแนะนำนี้

 

เช็คเงินอุดหนุนบุตร 2566 เงินเข้าวันไหน ลงทะเบียนยังไง

Tags
เช็คเงินอุดหนุนบุตร 2566ล่าสุด
ยื่นเงินอุดหนุนบุตร
เงินอุดหนุนบุตรรายใหม่
ลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรออนไลน์3000
เช็คเงินอุดหนุนบุตรปี2566
เงินอุดหนุนบุตรรายใหม่2566
เงินอุดหนุนบุตรจาก 600 เป็น 2000
ลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตร ปี66 ออนไลน์