เปลี่ยนทะเบียนรถข้ามจังหวัด เตรียมเอกสารอะไรบ้าง 2565

บางครั้งการซื้อรถยนต์มือสอง หรือการซื้อจากเต้นท์รถต่างจังหวัด และนำกลับไปใช้ที่จังหวัดของท่าน ประเด็นที่อาจจะส่งผลและทำให้เกิดปัญหาคาราคาซังได้ในอนาคตอย่างเรื่องทะเบียนนั้น เชื่อหรือไม่ว่าทุกท่าน ณ เวลานี้สามารถดำเนินการเปลี่ยนทะเบียนรถข้ามจังหวัดให้สามารถใช้รถได้อย่างสบายใจด้วยวิธีการแจ้งย้ายรถออก ซึ่งในครั้งนี้เราได้ยิบยกข้อมูลและรายละเอียดที่น่าสนใจเกี่ยวกับการ “เปลี่ยนทะเบียนรถข้ามจังหวัด” มาให้ทุกท่านทราบกัน โดยมีข้อมูลดังนี้

 

แจ้งย้ายทะเบียนรถข้ามจังหวัด

 

เปลี่ยนทะเบียนรถข้ามจังหวัด

จากข้อมูลและรายละเอียดของสำนักงานขนส่งจังหวัด พบว่า การย้ายรถ คือ การขอเปลี่ยนแปลงสถานที่รถมีทะเบียนอยู่เดิมไปเป็นอีกจังหวัดหนึ่ง ตามที่เจ้าของรถมีความประสงค์จะนำรถเข้าดำเนินการทางทะเบียนและภาษีเพื่อให้ได้รับความสะดวกสบายเมื่อถึงระยะเวลาที่ต้องดำเนินการต่อภาษีและทะเบียนในอนาคตนั่นเอง ดังนั้นแล้วการแจ้งเปลี่ยนทะเบียนรถข้ามจังหวัดจึงมีความสำคัญอย่างมากต่อการใช้รถ ซึ่งท่านอาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องนำรถไปใช้ในต่างจังหวัดในช่วงระยะเวลาที่ยาวนาน

 

เปลี่ยนรถข้ามจังหวัด ใช้เอกสารอะไรบ้าง 2565

 

เปลี่ยนทะเบียนรถข้ามจังหวัด

สำหรับทุกท่านที่ต้องการแจ้งย้ายรถออกนอกพื้นที่จังหวัดที่รถของท่านมีทะเบียนอยู่นั้น ให้ท่านดำเนินการเตรียมเอกสารประกอบการแจ้งย้าย โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
 • แบบคำขอแจ้งย้ายรถ
 • ทั้งนี้ หากกรณีเจ้าของรถเป็นนิติบุคคลให้ใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • หนังสือมอบอำนาจ ซึ่งใช้สำหรับกรณีเจ้าของรถไม่สามารถมาดำเนินการด้วยตนเอง จะต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของรถและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจด้วย

และหลังจากทุกท่านได้ดำเนินการเตรียมเอกสารประกอบการแจ้งย้ายรถ หรือการเปลี่ยนทะเบียนรถข้ามจังหวัดดังที่เราได้ให้ข้อมูลไปแล้วนั้น ทุกท่านสามารถดำเนินการเข้าติดต่อที่สำนักงานขนส่งจังหวัดได้ทันที

 

ขั้นตอนการแจ้งเปลี่ยนทะเบียนรถข้ามจังหวัด 2565

 

เปลี่ยนทะเบียนรถข้ามจังหวัด

ในส่วนนี้จะเป็นการชี้แจงวิธีการแจ้งย้ายรถข้ามจังหวัด ซึ่งทุกท่านสามารถรวบรวมเอกสารและเข้าติดต่อกับเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานขนส่งหจังหวัดได้ทันที โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

 • เตรียมเอกสารสำหรับการแจ้งย้ายรถ
 • เข้าติดต่อเจ้าหน้าที่และให้แจ้งความจำนงว่า ต้องการแจ้งย้ายรถจากจังหวัดไหนไปจังหวัดไหน
 • ยื่นเอกสารการเปลี่ยนทะเบียนรถข้ามจังหวัดที่เตรียมไว้
 • กรอกเอกสารใบคำขอสำหรับการแจ้งย้ายรถข้ามจังหวัด
 • ชำระค่าธรรมเนียม การแจ้งย้ายรถข้ามจังหวัด จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะนัดวันให้ท่านนำรถเข้ามาตรวจสภาพอีกครั้ง
 • หลังจากที่ได้ดำเนินการตรวจสภาพรถไปแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการนัดวันรับเล่มทะเบียนใหม่ และจะให้ท่านถอดแผ่นป้ายทะเบียนรถเดิมคืน
 • ทั้งนี้การรอรับแผ่นป้ายทะเบียนใหม่นั้น จะต้องรอรับพร้อมกับเล่มทะเบียนใหม่ที่สำนักงานขนส่งจะดำเนินการออกให้นั่นเอง

เพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการขอเปลี่ยนทะเบียนรถข้ามจังหวัดเพื่อให้ทุกท่านสามารถนำรถไปใช้ได้ตามสะดวก โดยไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องการติดต่อด้านเอกสารอื่น ๆ อีกต่อไป ทั้งนี้กรณีการแจ้งย้ายรถนั้น เจ้าของรถยังสามารถดำเนินการแจ้งย้ายปลายทางได้ โดยรถนั้นจะต้องไม่มีภาษีค้างชำระและทุกท่านสามารถดำเนินการยื่นคำขอล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดภาษีได้ทันที โดยต้องไม่น้อยกว่า 30 วัน

 

การแจ้งย้ายเปลี่ยนรถเข้าจังหวัด

สุดท้ายนี้จะเป็นรายละเอียดในส่วนของการแจ้งย้ายรถเข้า โดยทุกท่านสามารถดำเนินการเตรียมเอกสารประกอบการแจ้งย้ายเข้าได้ทันที ซึ่งมีดังนี้ ใบคู่มือจดทะเบียนรถ/ แผ่นป้ายทะเบียนรถเดิม/ เอกสารหลักฐานการให้แจ้งรถออก ทั้งนี้สำหรับกรณีที่เจ้าของรถเป็นนิติบุคคล ต้องใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามด้วย และในกรณีที่เจ้าของรถไม่สามารถมาด้วยตัวเอง จะต้องใช้หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของรถและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ โดยเมื่อเตรียมเอกสารเรียบร้อยให้ทุกท่านเจ้าติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อยื่นคำร้องภายใน 15 วัน ตามขั้นตอนดังนี้

 • เข้าติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัด
 • ยื่นคำขอย้ายรถเข้าพร้อมหลักฐานภายใน 15 วัน นับแต่วันที่แจ้งย้ายรถออก
 • นำรถเข้ารับการตรวจสอบ ณ ฝ่ายตรวจสภาพรถ
 • ชำระเงินค่าธรรมเนียม
 • รับเอกสาสรคืน

เพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการแจ้งย้ายรถเข้า และหากทุกท่านยังคงมีประเด็นคำถามหรือข้อสงสัยเพิ่มเติม ก็สามารถเข้าโทรติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดและข้อมูลได้ทันทีที่ 02 – 271 – 8888 Call Center กรมขนส่งทางบก

อ้างอิง 1 2

 

Tags
เปลี่ยนทะเบียนรถต่างจังหวัดเป็นกรุงเทพ 2565
เปลี่ยนทะเบียนรถ ต่างจังหวัดเป็นกรุงเทพ ราคา
โอนรถข้ามจังหวัด ทะเบียนใหม่
เปลี่ยนป้ายทะเบียนรถ จังหวัด ราคา
เปลี่ยนทะเบียนรถต่างจังหวัดเป็นกรุงเทพ 2565
โอนรถ เปลี่ยนเจ้าของ ข้ามจังหวัด – pantip
ค่าโอนทะเบียนรถข้ามจังหวัด
สลับทะเบียนรถ คนละจังหวัด

This div height required for enabling the sticky sidebar