กู้เงินรัฐ 2564 ออมสินปล่อยสินเชื่อ 50,000 ปี 64

เราเชื่อว่าหลาย ๆ ท่านที่กำลังตกอยู่ในสถานการณ์ย่ำแย่ มีความเดือดร้อนเรื่องการเงิน โดยเฉพาะอย่างเหล่าผู้มีรายได้น้อย ต่างก็ประสบปัญหาในการหารายได้และการประกอบอาชีพที่ยากลำบาก และในปัจจุบันด้วยความเข้าใจและเล็งเห็นความเดือดร้อนนี้ ธนาคารออมสิน ร่วมกับสถาบันการเงินหลายแห่งภายใต้มาตรการให้ความช่วยเหลือตามนโยบายของรัฐ ต่างพร้อมที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้กู้เงินรัฐ ผ่านโครงการและมาตรการการให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นกลุ่มประชาชนที่ได้รับผลกระทบและประชาชนรากหญ้าที่มีความยากลำบากในการดำเนินชีวิต

ดังนั้น เราจึงได้มาพร้อมกับข่าวสาร ข้อมูลและรายละเอียดของมาตรการให้กู้เงินรัฐบาล ซึ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือที่เน้นกลุ่มที่มีความเดือดร้อน และได้รับผลกระทบจากวิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสวิด – 19 เหมือนมาตรการให้กู้เงินบัตรคนจน ดังที่เคยดำเนินการมา โดยมีทั้งโครงการใหม่และสินเชื่อจากธนาคารที่เอื้อโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อย สามารถเข้าถึงได้มากขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ กับบทความ “กู้เงินรัฐ 2564”

 

สินเชื่อออมสิน 10000 – 50000 บาท 2564 โครงการธนาคารประชาชน ออมสิน

 

กู้เงินรัฐ 2564 ออมสินปล่อยสินเชื่อ 50,0000 ปี 64

ด้วยเป้าหมายหลักและวัตถุประสงค์ในการดำเนินนโยบายให้กู้เงินบัตรคนจนก็สามารถดำเนินการขอสินเชื่อได้ง่าย ๆ แม้เป็นการขอสินเชื่อออมสิน 10000 – 50000 บาท แต่ก็พร้อมให้บริการการกู้เงินรัฐที่เน้นให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนทุกท่าน โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเป็นพิเศษ หรือ สินเชื่อผู้มีรายได้น้อย ด้วยจุดเด่นของการให้บริการกู้เงินรัฐบาลเพื่อเป็นเงินทุนหรือเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ หรือเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต พร้อมทั้งสามารถใช้การกู้เงินรัฐนี้ เพื่อไปชำระหนี้สินอื่น ๆ ได้ดังใจ

โดยสินเชื่อออมสิน 10000 – 50000 บาท หรือ สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนประกอบอาชีพ หรือมีธุรกิจขนาดย่อมสามารถกู้เงินรัฐนี้ โดยเปิดโอกาสให้กู้เงินรัฐบาลผ่านธนาคารออมสิน ได้ไม่เกินรายละ 200,000 บาท ทั้งนี้ รวมจำนวนเงินกู้คงเหลือตามสัญญาเดิมของสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนทุกประเภท หรือกล่าวอีกนัยคือเมื่อรวมทุกการกู้เงินรัฐทุกโครงการต้องไม่เกิน 2 แสนบาท สามารถขอยื่นกู้เงินรัฐบาลได้ทันที เพียงคุณมีคุณสมบัติ ดังนี้

 • เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ เป็นผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย บริการ และผลิตสินค้า อุปโภคบริโภคเพื่อจำหน่าย/ ผู้มีรายได้ประจำ เช่น ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ลูกจ้างของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชน/ เป็นผู้ที่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพใด ๆ ที่มีความตั้งใจจะประกอบอาชีพอิสระรายย่อย
 • สัญชาติไทย อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมกับระยะเวลาที่ต้องชำระต้องไม่เกิน 60 ปี
 • เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
 • มีสถานที่ประกอบอาชีพที่แน่นอน
 • เปิดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก ณ สาขาที่ยื่นขอกู้เงินรัฐ
 • ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริการ หรือกรรมการของธนาคารออมสิน
 • ต้องไม่เป็นผู้กู้เงินรัฐสินเชื่อพัฒนาองค์กรชุมชน (รายบุคคล) อเนกประสงค์

ทั้งนี้ทุกท่านที่สนใจสมัครสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน สามารถดำเนินการเตรียมเอกสารและหลักประกันการกู้เงินรัฐกับธนาคารออมสิน ดังนี้

กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ผู้ค้ำประกันต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 • มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกันกับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี
 • เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้
 • ไม่เป็นพนักงานธนาคารออมสิน
 • ค้ำประกันผู้กู้ได้ ไม่เกิน 2 สัญญา เมื่อรวมทุกสัญญาแล้วต้องไม่เกิน 200,000 บาท
 • หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
  (1) วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาทเป็นบุคคลที่ธนาคารให้ความเชื่อถือ หรือเป็นผู้มีอาชีพและรายได้แน่นอน ตั้งแต่เดือนละ 9,000 บาทขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 1 คน
  (2) วงเงินกู้ตั้งแต่ 50,001 -200,000 บาท
        (2.1) เป็นบุคคลที่ธนาคารให้ความเชื่อถือ หรือเป็นผู้มีอาชีพและรายได้แน่นอน ตั้งแต่เดือนละ 9,000 บาทขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 2 คน
        (2.2) เป็นผู้มีอาชีพและรายได้แน่นอน ตั้งแต่เดือนละ 20,000 บาทขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 1 คน

หลักประกันประเภทอื่นที่เป็นของผู้กู้หรือของบุคคลอื่นที่ยินยอมให้ใช้ค้ำประกันได้ ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ที่ดินว่างเปล่าหรือห้องชุด ที่ดินที่เป็นที่สวน ที่ไร่ ที่นา ซึ่งตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคพื้นฐานตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ซึ่งสามารถเข้า-ออกได้สะดวก ให้รับเป็นหลักประกันได้ร้อยละ 100 ของราคาประเมิน ทั้งนี้ผู้ค้ำประกันต้องไม่เป็นเจ้าของหลักประกันเงินกู้ตามสัญญากู้เงินฉบับเดียวกัน

หลักประกันทางธุรกิจที่กำหนดรับเป็นหลักประกัน ดังนี้

 • หนังสือรับรอง สิทธิการเช่าของแผงค้า / ร้านค้า ที่สามารถเปลี่ยนมือได้ ให้รับเป็นหลักประกันได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของมูลค่าหนังสือรับรอง สิทธิการเช่าที่ใช้เป็นหลักประกัน
 • ยานพาหนะที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ให้รับเป็นหลักประกันได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของราคาซื้อขายรวมอุปกรณ์ตกแต่งที่ติดกับตัวรถ และไม่เกินราคาประเมินของธนาคาร แล้วแต่ราคาใดต่ำกว่า กรณีเป็นยานพาหนะที่ใช้งานแล้ว คำนวณราคาประเมินให้ร้อยละ 70 ของราคาประเมินยานพาหนะที่ใช้งานแล้ว

 

กู้เงินบัตรคนจน 2564

 

กู้เงินรัฐ 2564 ออมสินปล่อยสินเชื่อ 50,0000 ปี 64

กู้เงินบัตรคนจน ไม่ได้ ทำไง อัพเดตล่าสุด พ.ค.2564

สำหรับการดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนั้น ในปัจจุบันโครงการสินเชื่อธนาคารประชาชนสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้น ในปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการและสิ้นสุดระยะเวลาในการเปิดให้ขอสินเชื่อกู้เงินบัตรคนจนไปแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยมาตรการให้ความช่วยเหลือจากรัฐบาลและมาตรการให้เงินอุดหนุนและชดเชยอื่น ๆ ยังคงมีออกมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนนั้นจะยังคงได้รับความช่วยเหลือจากทางภาครัฐและธนาคารต่อไป ดังนั้น หากมีการดำเนินการและนโยบายการให้กู้เงินบัตรคนจนอีกครั้ง เราพร้อมที่จะมาอัปเดตข่าวสารและข้อมูลแก่ทุกท่าน ที่นี่ ดังนั้นโปรดพิจารณาสินเชื่อและมาตรการให้ความช่วยเหลือตัวอื่น ๆ ก่อน ทั้งสินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ของธนาคารออมสิน หรือสินเชื่อรถจักรยานยนต์สร้างรายได้ ของธนาคาร ธกส. เป็นต้น

 

ยืมเงินออมสินผ่านแอพ 2564

ปัจจุบันหนึ่งในช่องทางที่คุณสามารถสมัครสินเชื่อออมสิน 10000 – 50000 บาท ได้คือการยืมเงินออมสินผ่านแอพ MyMo ซึ่งเป็นแอพธนาคารออมสินที่ให้บริการทั้งระบบ ios และ android ช่วยให้คุณสามารถยืมเงินออมสินผ่านแอพ 2564 ได้จากทุกที่ทุกเวลา อีกทั้งยังสามารถชำระเงินคืนจากภายในแอพได้เลย ซึ่งในช่วงนี้ก็ยังมีสินเชื่อออมสินสู้ภัยโควิด ที่ใช้แอพ MyMo เป็นช่องทางหลักในการสมัครเช่นกัน 

 

สินเชื่อไทรทอง 2564 สินเชื่อออมสิน เอกสารใช้อะไรบ้าง กี่วันอนุมัติ

อีกหนึ่งสินเชื่อออมสิน 10000 – 50000 บาท ที่น่าสนใจสำหรับคนที่มองหาแหล่งกู้เงินรัฐ 2564 อยู่ สินเชื่อไทรทอง ออมสิน ที่สามารถใช้จ่ายได้อย่างอิสระ รวมถึงเป็นสินเชื่อปลดหนี้บัตรเครดิตหรือเงินกู้นอกระบบอย่างหนึ่งได้อีกด้วย โดยสินเชื่อไทรทอง ออมสิน 2564 มีวงเงินกู้สูงสุดกว่า 10 ล้านบาท (กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน) และวงเงินไม่เกิน 3 แสนบาท (กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน) สำหรับการกู้เงินออมสิน 2564 สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์จะใช้เอกสารหลัก ๆ คือ เอกสารสำคัญของผู้ค้ำประกัน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน เบอร์โทรติดต่อ และโฉนดที่ดิน กรณีที่เป็นการใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน 

สำหรับใครที่สงสัยว่าการสมัครสินเชื่อไทรทอง ออมสิน กี่วันอนุมัติ นั้น ตามปกติแล้วหากเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ก็น่าจะสามารถอนุมัติวงเงินกู้ได้ไม่เกิน 14 วันทำการ 

 

อ้างอิง 1 2

บทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง